Please select your page

Odeljenje za privredu Opštinske uprave opštine Bačka Palanka nije postupilo u skladu sa preporukom Pokrajinskog ombudsmana, te je o tome obavešteno Opštinsko veće opštine Bačka Palanka

Pokrajinski ombudsman primio je predstavku u kojoj se iznose pritužbe na rad Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i Odeljenja za privredu Opštinske uprave opštine Bačka Palanka. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine poništen je zaključak Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i predmet je vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak. Rešenjem Ministarstva finansija poništeno je rešenje Odeljenja za privredu. U predstavci se ističe da navedeni organi Opštinske uprave opštine Bačka Palanka nisu doneli nove odluke do podnošenja predstavke Pokrajinskom ombudsmanu.

Prema načelu efikasnosti koje je propisano Zakonom o opštem upravnom postupku, organi koji vode postupak, odnosno rešavaju u upravnim stvarima, dužni su da obezbede uspešno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka. Prema načelu ekonomičnosti postupak se mora voditi bez odugovlačenja i sa što manje troškova za stranku i druge učesnike u postupku. Odredbama istog zakona propisano je da ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. Drugostepeni organ će svojim rešenjem ukazati prvostepenom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan da najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema predmeta donese novo rešenje.

Imajući u vidu da prvostepeni organi nisu doneli nove odluke u roku predviđenom odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, Pokrajinski ombudsman je uputio preporuke Odeljenju za urbanizam i građevinarstvo i Odeljenju za privredu Opštinske uprave opštine Bačka Palanka i naveo da je potrebno da organi opštinske uprave u što kraćem roku donesu nova rešenja i u celosti postupe po uputstvima i nalozima iz rešenja Ministarstva finansija i Pokrajinskog sekretarijata.

U odgovoru Odeljenja za privredu u vezi sa upućenom preporukom navodi se da je u predmetu povodom koga je podneta predstavka održana usmena rasprava. Dalje se navodi da je pred Odeljenjem za urbanizam i građevinarstvo takođe održana usmena rasprava, nakon čega je donet zaključak kojim se prekida postupak. Ističe se da će u skladu sa navedenim Odeljenje za privredu doneti novo rešenje, o čemu će Pokrajinski ombudsman biti blagovremeno obavešten.

S obzirom na to da organ uprave nije postupio u skladu sa upućenom preporukom, Pokrajinski ombudsman je o tome obavestio Opštinsko veće opštine Bačka Palanka, kako bi kao organ koji prema Zakonu o lokalnoj samoupravi vrši nadzor nad radom opštinske uprave, preduzelo mere iz okvira svojih nadležnosti. Opštinsko veće nije dostavilo informacije o preduzetim merama, te je Pokrajinski ombudsman konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.