Please select your page

Predsednik opštine Žabalj nije obavestio Pokrajinskog ombudsmana o preduzetim merama na otklanjanju nepravilnosti, te je o nepravilnosti obavešten predsednik Skupštine opštine Žabalj

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila M.Ć. iz Novog Sada koja je iznela pritužbu na rad Građevinske inspekcije Opštinske uprave opštine Žabalj zbog nesprovođenja administrativnog izvršenja rešenja Građevinske inspekcije. Podnositeljka predstavke je navela da je nakon što se obratila navedenoj službi sa zahtevom da se sprovede administrativno izvršenje rešenja dobila odgovor da za sprovođenje izvršenja nema sredstava, te da se obrati načelniku Opštinske uprave Žabalj.

Postupajući po predstavci Pokrajinski ombudsman je uputio zahtev Građevinskoj inspekciji Opštinske uprave opštine Žabalj da se izjasni o navodima iz predstavke. U izjašnjenju se navodi da je građevinski inspektor doneo rešenje kojim se nalaže uklanjanje bespravno izgrađenog zida. Budući da izvršenici nisu izvršili navedeno rešenje, građevinski inspektor je načelniku Opštinske uprave Žabalj uputio zahtev da ga izvesti o mogućnosti obezbeđenja sredstava za sprovođenje izvršenja prinudnim putem. Građevinski inspektor je obavešten da Odlukom o budžetu opštine Žabalj nisu planirana sredstva za namenu – troškovi za sprovođenje prinudnih izvršenja, te je podnositeljka predstavke upućena da se obrati načelniku Opštinske uprave.

Pokrajinski ombudsman je Predsedniku opštine Žabalj i Službi za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Žabalj uputio preporuku u kojoj je naveo da je potrebno doneti odluku o upotrebi tekuće budžetske rezerve kako bi se stvorili uslovi za sprovođenje postupka administrativnog izvršenja rešenja donetih u upravnom postupku, a nakon toga sprovesti administrativno izvršenje rešenja građevinskog inspektora.

Imajući u vidu da su organi opštine na čiji rad se preporuka odnosi propustili da se izjasne o preduzetim merama na otklanjanju povrede, Pokrajinski ombudsman je koristeći ovlašćenje predviđeno stavom 1. člana 34. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) obavestio o tome predsednika Skupštine opštine Žabalj.