Nije postupljeno " /> Nije postupljeno " /> 04.06.2013. - Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman
Please select your page

04.06.2013.

Mišljenje i preporuka upućeni Poreskoj upravi Filijali Sombor u vezi sa nadležnostima za utvrđivanje i naplatu duga po osnovu doprinosa za PIO.

Nije postupljeno