Please select your page

CENTAR ZA PRAVA DETETA OBJAVIO VIDEO „MOŽDA”

“Žao mi je što niko nema poverenja u mene. Nedostaje mi oslonac.“  – dečak iz ustanove za vaspitanje dece i omladine u Nišu

Kako bi skrenuo pažnju javnosti na položaj dece koja se nalaze u ustanovama za vaspitanje u Beogradu, Nišu i Knjaževcu, Centar za prava deteta (CPD) izradio je video „MOŽDA”, u okviru projekta „Promovisanje pozitivnog sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji sprovodi u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“. U izradi videa aktivno su učestvovali mladi iz Kluba DX, pri CPD-u, koji su preneli pojedine izjave dece i mladih na realizaciji zavodskih vaspitnih mera zabeležene tokom sprovođenja deset radionica u tri ustanove za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu. Deca i mladi koji izvrše krivično delo često ne vide da njihov život ima perspektivu, niti imaju životni plan po izlasku iz ustanove.

“Da sam imao podršku porodice, možda ne bih sada bio ovde.” – dečak iz ustanove za vaspitanje dece i omladine u Knjaževcu

U posebno teškom položaju se nalaze deca u ustanovama za vaspitanje u Beogradu, Nišu i Knjaževcu, bilo da su u pitanju krivično odgovorna deca koja su učinila krivična dela, krivično neodgovorna deca, kao i deca koja nisu izvršila neko krivično delo, ali su smeštena u ove ustanove zbog zanemarivanja od strane roditelja ili staratelja, imaju izražene probleme u ponašanju ili višestruke razvojne probleme i poremećaje, uključujući i poremećaje mentalnog zdravlja, te zahtevaju trajniju i specijalizovanu pomoć od strane kvalifikovanih vaspitača, psihologa, pedagoga i stručnjaka sličnih profila. 

Usled vršenja krivičnih dela, deca mogu biti lišena slobode, isključena iz obrazovnog sistema i izložena stigmi zajednice što dalje dodatno sprečava njihovu reintegraciju i resocijalizaciju. Zbog nedovoljnih prilika i mogućnosti, kao u začaranom krugu, ova deca ponovo čine krivična dela, a to se često nastavlja i nakon punoletstva. 

Upravo zbog ovakvog spleta različitih faktora rizika i izuzetne ranjivosti ove grupe dece, sistemi pravosuđa i socijalne zaštite imaju ključnu ulogu u zaštiti njihovih prava. Ipak, deca u sukobu sa zakonom često ne dobijaju blagovremenu i individualizovanu podršku, odgovor sistema nije uvek prilagođen detetu, a kršenja prava deteta su česta.

Zbog toga je veoma važno raditi na razvoju i primeni inovativnih, delotvornih programa rada sa decom u sukobu sa zakonom koji su zasnovani na dokazima, jačati kapacitete stručnjaka sistema socijalne zaštite i pravosuđa kako bi postupali u skladu sa principom najboljih interesa deteta, jačati multisektorsku saradnju kroz multidisciplinarni pristup kako bi se odgovorilo na potrebe svakog deteta, kao i unapređivati participaciju dece u postupcima koji ih se tiču, kroz informisanje o njihovim pravima i jačanje njihovih znanja i kapaciteta.

Preuzeto sa: https://cpd.org.rs/centar-za-prava-deteta-objavio-video-mozda/

 


Platforma "Deca i mediji"

Platforma "Deca i mediji"


Centar za prava deteta

Centar za prava deteta baner