Please select your page

Povodom 4. juna, Međunarodnog dana dece nevinih žrtava agresije

Medjunarodni dan dece nevinih zrtava agresijePravo na zaštitu od svih oblika nasilja utvrđeno je Konvencijom UN o pravima deteta i nizom međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava. Međutim, prema podacima Ujedinjenih nacija, 250 miliona dece žive u zemljama i oblastima pogođenim sukobima, a poslednjih godina u većini ovih oblasti, povećan je broj nasilja prema deci. Jedan od načina kojim se promoviše zaštita dece od nasilja i nastoji da se obezbedi odgovornost za kršenje prava dece, na međunarodnom nivou, je definisanje posebnog cilja Agende održivog razvoja za 2030. godinu o zaustavljanje svih oblika nasilja nad decom, a okončanje zlostavljanja, zanemarivanja i iskorištavanja dece integrisano je u više drugih ciljeva vezanih za nasilje.

Uoči obeležavanja 4. juna, Međunarodnog dana dece nevinih žrtava agresije, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi da podseti stručnu i celokupnu javnost na činjenicu da su deca izložena nasilju u velikoj meri i da ukaže na potrebu za kontinuiranim i sistemskim pristupom rešavanja problema nasilja prema deci. Na osnovu postupanja po pritužbama građana i podataka istraživanja koja realizuje, Ombudsman kontinirano ukazuje na zaključak da su deca nedovoljno informisana ili ohrabrena da o nasilju govore i da ga prijavljuju, dok nadležne insititucije nedovoljno koriste sve mere zaštite dece od nasilja koje su im na raspolaganju, a njihova međusobna saradnja je slaba, nerazvijena i nedovoljno zastupljena. Nasilje prema deci dešava se svakodnevno u različitim oblicima i široko je rasprostranjeno - u porodici, školi, u institucijama, u zajednici, u digitalnom prostoru. Nemoguće je zaštititi decu od nasilja bez sistemske podrške i transsektorske umreženosti svih relevantnih aktera, od državnih insitucija, pravosuđa, javnog sektora, organizacija civilnog društva, zajednice i porodice. U kojoj meri je nasilje prema deci prisutno govori i javna debata prisutna poslednjih godina u našoj zemlji u vezi sa zabranom fizičkog kažnjavanja dece. Kada je reč o deci koja su u sukobu sa zakonom, često smo u prilici da svedočimo i o govoru mržnje koju građani ispoljavaju u javnom medijskom prostoru prema njima, zaboravljajući da jedno nasilje izaziva drugo, a svaka agresija novu agresiju.

Stoga, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman koristi priliku da naglasi da je nasilje prema deci svaki oblik verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostaojanstva deteta. Apelujemo na sve odgovorne organe i insititucije da odlučno i neodložno pristupe rešavanju problema nasilja prema deci, od kreiranja i usvajanja akata i propisa, do uspostavljanja prakse nulte tolerancije za nasilje prema deci i obezbeđivanja umrežene i snažne transsektorske saradnje svih relevantnih aktera.

Rezolucijom Ujedinjenih Nacija iz 1982. godine, 4. jun proglašen je za Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije. U situacijama izbijanja oružanih sukoba, najugroženiji članovi društva i najviše pogođeni posledicama rata, svakako su deca. Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije potvrđuje zalaganje UN da se zaštitite prava i istakne patnja dece širom sveta uzrokovana njihovim fizičkim, mentalnim i emocionalnim zlostavljanjem. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta obavezuje države ugovornice da preduzimaju sve odgovarajuće mere da obezbede zaštitu i brigu o deci koja su pogođena oružanim sukobom, kao i da podstiču fizički i psihički oporavak i društvenu reintegraciju dece žrtava.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak