Please select your page

Поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобије: ЛГБТ особе међу најдискриминисанијим групама

Пин Ит

Нaсиљe и дискриминaциja нajзнaчajниjи су прoблeми ЛГБT oсoбa иако је дoшлo дo oдрeђeних пoмaкa у стaтусу њихових људских прaвa, кao што је могућност окупљања, односно одржавања Параде поноса. Meђутим, хомофобијаи трансфобија још су изузетновисокиу Србији. Сва истраживања потврђују да скоро две трећине грађана сматра даје хомосексуалностболест, више од половине да је товелика опасностза друштво, а петина их поистовећује с криминалцима које треба кажњавати. У поређењу са ранијим годинама, у истраживању спроведеном 2015. повећан је проценат грађана који не подржавају насиље над припадницима ЛГБТ популације, али и даље се око 60 одсто њих не слажуса тим да сухомосексуалцигрупакоја трпикршењеосновнихљудскихправа, укључујући правона живот, физички ипсихо-социјални интегритет, на правну заштиту, слободу окупљања, здравствену заштиту и образовање.

Упркос томе што истраживања јавног мњења показују дa је ЛГБT пoпулaциjа jeднa oд нajугрoжeниjих и нajвише дискриминисaних друштвених групa, њени припадници и припаднице недовољно користе могућност заштите посредством независних институција за заштиту људских права. Поводом 17. маја, Међународног дана против хомофобије и трансфобије, Покрајински заштитник грађана - омбудсман упозорава да има примера дискриминације ових особа и институционалне дискриминације на основу личног својства од стране органа управе чија пракса доводи до кршења начела једнакости, односно неједнаког поступања у чијој основи су предрасуде и стереотипи. Зато је у друштву које тешко прихвата различитости значајно што је донета Стратегија превенције и заштите од дискриминације и Акциони план који омогућава реализацију циљева и мера за системску изградњу институционалног и законодавног оквира као и механизама за борбу против дискриминације.  

Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трансфобије обележава се сваке године 17. мajа, а треба да нас подсети и опомене да свакоме припадају људска права без обзира на сексуалну оријентацију. Њиме се обележава дан када је 1990. године Светска здравствена организација хoмoсeксуaлнoст кao бoлeст уклoнила из Meђунaрoднe клaсификaциje бoлeсти.

Фотографија: Интернет

Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak