Please select your page

Saradnjom do bolje zaštite manjina

DSCF3458Kada nacionalni saveti vrše javna ovlašćenja, Pokrajinski ombudsman ima nadležnosti da kontroliše i njihov rad – izjavila je Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, na konferenciji koju su u Beogradu, pod nazivom Jačanje saradnje institucija i tela koja se bave unapređenjem i zaštitom nacionalnih manjina u Republici Srbiji, organizovali Evropska unija, Savet Evrope i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Učesnike konferencije Vukašinović je upoznala i sa istraživanjem Pokrajinskog ombudsmana o primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i sa nekim od preporuka koje su tim povodom formulisane. Ističući da se neki od problema detektovanih istraživanjem mogu otkloniti usaglašavanjem sistemskih zakona sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Vukašinović je naglasila da je neophodno detaljnije propisati uslove za raspuštanje nacionalnih saveta, preciznije definisati kriterijume za utvrđivanje ustanova od posebnog značaja za očuvanje identiteta nacionalnih manjina, iznaći rešenje kojim će se staviti van snage odluke kojima su nacionalni saveti prekoračili zakonska ovlašćenja u pogledu škola koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja, kao i da bi nacionalne savete trebalo uvrstiti u indirektne budžetske korisnike, kako bi se onemogućilo nenamensko trošenje budžetskih sredstava.

Pored ovih, učesnici u raspravi su pomenuli i niz drugih problema koji, poput otvorenog kršenja zakona ili njihove selektivne primene od strane organa lokalne samouprave, nefunkcionisanja republičkog saveta za nacionalne manjine, velikih razlika u pogledu obrazovanja između pripadnika manjina ili, pak, ignorisanja znanja i iskustava nacionalnih saveta u kreiranju zakona, otežavaju ostvarivanje i efikasnu zaštitu manjinskih prava. Ne dovodeći u pitanje da postoje različiti problemi - od službene upotrebe jezika do izdavanja udžbenika na manjinskim jezicima - Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava, istakla je da se, uprkos problemima, ne mogu poreći napori da se uvažavaju razlike, a prava manjina poštuju u što većoj meri.