Please select your page

Међудржавни споразум изнад закона, али не и Устава

Супротно наводима из саопштења Владе Републике Србије, Покрајинском омбудсману је познато да је потврђени и објављени међудржавни споразум по правној снази изнад закона, али неспорно је да међудржавни споразум не може да буде изнад Устава (Устав РС, члан 16, став 2 и члан 167, став 1, тачка 2).

дефаултБудући да, како је и потврђено у саопштењу Владе, потврђеног међународног уговора са Уједињеним Арапским Емиратима нема, уговор са Ал Дахром се може закључити и исти може ступити на снагу тек након што међудржавни споразум са Уједињеним Арапским Емиратима буде потписан, ратификован и објављен.

Покрајински омбудсман поступа у оквиру својих овлашћења уређених покрајинском Скупштинском Одлуком о Покрајинском омбудсману који у члану 1 прописује да се Покрајински омбудсман стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајамчених Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима, законом и прописима АПВ.

Омбудсман у свом поступању искључиво има у виду заштиту права грађанки и грађана и налази да су овим предуговором повређена следећа права грађана и грађанки гарантованих Уставом Републике Србије:

1. Право грађана на имовину, гарантовано чланом 58 Устава Републике Србије, којим се јемчи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу прописује забрану отуђења и оптерећења подржављене имовине. Од ступања на снагу тог закона имовина која је одузета бившим власницима не може бити предмет отуђивања, хипотеке или залоге, до правноснажног окончања поступка по захтеву за враћање. Супротно овоме, предуговор не садржи одредбу о томе да ли је предмет уговора подржављено пољопривредно земљиште и да ли има поднетих захтева за враћање имовине.

2. Право на рад, гарантовано чланом 60 Устава, којим се јемчи право на рад, у складу са законом. Чланом 147 Закона о раду је прописано да у случају статусне промене, односно промене послодавца, у складу са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Супротно овоме,предуговору стоји да ће Нова компанија обавити разговоре са лицима која су тренутно запослена у Друштвима те ће на основу добијених резултата преузети само она која задоволјавају задате критеријуме.

3. Повређен је члан 21 Устава којим је прописано да су пред Уставом и законом сви једнаки и да свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације. Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Наведеним предуговором грађани Републике Србије су стављени у неравноправан положај у односу на страно правно лице у поступку стицања својине и остваривања права закупа на пољопривредном земљишту.

4. Повређено је и право грађана на покрајинску аутономију и локалну самоуправу гарантовано у Основним начелима Устава из члана 12 којим је прописано да је државна власт ограничена правом грађана на покрајинску аутономију и локалну самоуправу. Право грађана на покрајинску аутономију и локалну самоуправу подлеже само надзору уставности и законитости. У поступак закључивања предуговора нису укључени представници Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалних самоуправа.

5. Повређени су посебни режими добара и посебан статус добара од јавног интереса гарантованих чланом 88 Устава којим је прописано да је коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским земљиштем у приватној својини слободно, али да се законом могу ограничити облици коришћења. Закон о пољопривредном земљишту прописује да власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице и да се пољопривредно земљиште у државној својини не може отуђивати.

6. Чланом 18 Устава гарантована је непосредна примена зајемчених људских и мањинских права. Јемче се и као таква, непосредно примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење.

7. Повређено је и чланом 20 Устава заштићено право грађана да се достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати.

Покрајински Омбудсман одбацује све инсинуације да је његово саопштење политички инструисано. Мешање извршне власти у рад независних институција не представља вредност модерног, демократског и европски оријентисаног друштва којем Србија тежи. Као и до сада, Покрајински омбудсман ће и у будуће бранити људска права грађана, јер сваки грађанин има право да зна ко, када и како крши људска права.