Please select your page

Međudržavni sporazum iznad zakona, ali ne i Ustava

Suprotno navodima iz saopštenja Vlade Republike Srbije, Pokrajinskom ombudsmanu je poznato da je potvrđeni i objavljeni međudržavni sporazum po pravnoj snazi iznad zakona, ali nesporno je da međudržavni sporazum ne može da bude iznad Ustava (Ustav RS, član 16, stav 2 i član 167, stav 1, tačka 2).

defaultBudući da, kako je i potvrđeno u saopštenju Vlade, potvrđenog međunarodnog ugovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nema, ugovor sa Al Dahrom se može zaključiti i isti može stupiti na snagu tek nakon što međudržavni sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima bude potpisan, ratifikovan i objavljen.

Pokrajinski ombudsman postupa u okviru svojih ovlašćenja uređenih pokrajinskom Skupštinskom Odlukom o Pokrajinskom ombudsmanu koji u članu 1 propisuje da se Pokrajinski ombudsman stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog lica zajamčenih Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihvaćenim pravilima, zakonom i propisima APV.

Ombudsman u svom postupanju isključivo ima u vidu zaštitu prava građanki i građana i nalazi da su ovim predugovorom povređena sledeća prava građana i građanki garantovanih Ustavom Republike Srbije:

1. Pravo građana na imovinu, garantovano članom 58 Ustava Republike Srbije, kojim se jemči mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju propisuje zabranu otuđenja i opterećenja podržavljene imovine. Od stupanja na snagu tog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje. Suprotno ovome, predugovor ne sadrži odredbu o tome da li je predmet ugovora podržavljeno poljoprivredno zemljište i da li ima podnetih zahteva za vraćanje imovine.

2. Pravo na rad, garantovano članom 60 Ustava, kojim se jemči pravo na rad, u skladu sa zakonom. Članom 147 Zakona o radu je propisano da u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca, u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca. Suprotno ovome,predugovoru stoji da će Nova kompanija obaviti razgovore sa licima koja su trenutno zaposlena u Društvima te će na osnovu dobijenih rezultata preuzeti samo ona koja zadovoljavaju zadate kriterijume.

3. Povređen je član 21 Ustava kojim je propisano da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki i da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Navedenim predugovorom građani Republike Srbije su stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na strano pravno lice u postupku sticanja svojine i ostvarivanja prava zakupa na poljoprivrednom zemljištu.

4. Povređeno je i pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu garantovano u Osnovnim načelima Ustava iz člana 12 kojim je propisano da je državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu. Pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. U postupak zaključivanja predugovora nisu uključeni predstavnici Autonomne Pokrajine Vojvodine i jedinica lokalnih samouprava.

5. Povređeni su posebni režimi dobara i poseban status dobara od javnog interesa garantovanih članom 88 Ustava kojim je propisano da je korišćenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem i gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini slobodno, ali da se zakonom mogu ograničiti oblici korišćenja. Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje da vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice i da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ne može otuđivati.

6. Članom 18 Ustava garantovana je neposredna primena zajemčenih ljudskih i manjinskih prava. Jemče se i kao takva, neposredno primenjuju ljudska i manjinska prava zajemčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima. Odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače se u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje.

7. Povređeno je i članom 20 Ustava zaštićeno pravo građana da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

Pokrajinski Ombudsman odbacuje sve insinuacije da je njegovo saopštenje politički instruisano. Mešanje izvršne vlasti u rad nezavisnih institucija ne predstavlja vrednost modernog, demokratskog i evropski orijentisanog društva kojem Srbija teži. Kao i do sada, Pokrajinski ombudsman će i u buduće braniti ljudska prava građana, jer svaki građanin ima pravo da zna ko, kada i kako krši ljudska prava.