Please select your page

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Podaci pokazuju da su jedna od tri žene u svetu prebijene, prisiljene na seksualni odnos, ili su doživele neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Nasilje nad ženama rašireno je širom sveta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju i religiju. Prema podacima Pokrajinskog ombudsmana, u Vojvodini je tokom prošle godine policija intervenisala u 7300 slučajeva nasilja u porodici u kojima su najčešće žrtve bile žene, a počinioci njihovi sadašnji ili bivši partneri.  Mreža „Žene protiv nasilja“ je prateći pisanje medija tokom 2011. i 2012. godine evidentirala 42 ubistva žena u porodici, odnosno u partnerskom odnosu. Njih 16 je živelo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Učinilac je u svim slučajevima bio poznat ženi, a najveći postotak među njima čine suprug (27%) i partner (27%). Neke od ubijenih žena, obraćale su se za pomoć i zaštitu, ali je nisu dobile. Ubistvo žena je najvidljiviji oblik rodno zasnovanog nasilja koji govori o neadekvatnoj reakciji institucija i neuspehu da se ubistva žena spreče.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar,  prilika je da se još jednom ukaže na ovaj problem i napore koji se preduzimaju za njegovo uklanjanje i stvaranje uslova za bezbedan život svih žena.

Polazeći od toga da je nasilje nad ženama najmasovnije kršenje ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici, osim žena, trpe deca i stariji članovi porodice, te da institucije imaju obavezu da preduzmaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite. Nažalost, u praksi postoji tendencija blage kaznene politike u slučajevima nasilja u porodici, a zabrinjava činjenica da se krivične prijave često odbacuju zbog nedostatka dokaza jer žrtva ne želi krivično gonjenje ili je odlučila da ne svedoči. Osim toga, one i oni koji su preživeli nasilje ne dobijaju odgovarajuću psihosocijalnu podršku i pravnu pomoć u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite.

Pokrajinski ombudsman podseća na to da država i njeni organi imaju odgovornost da različitim merama sprečavaju nasilje nad ženama i da njihova zaštita i ostvarivanje zakonom garantovanih prava zahtevaju objedinjen i međsektorski pristup. Zbog toga Pokrajinski ombudsman već nekoliko godina podstiče razvoj i koordinira rad Mreže „Život bez nasilja“ u koju su uključene institucije koje su obavezne da postupaju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici u Vojvodini, čime doprinosi jačanju njihovih kapaciteta za primenu zakona u ovoj oblasti.

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, danas učestvuje u javnom slušanju  koje organizuje Odbor Narodne Skupštine Republike za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova o temi „Borba protiv nasilja u porodici“.