Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana posetio ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu

2021 10 12 SkolaMPPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, zamenik za prava deteta Milan Dakić i savetnice Svetlana Nešić Bajgo i Marija Miladinović posetili su danas Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, gde su sa direktorkom Škole Violetom Strahinjević i sekretarkom Jelenom Prentović razgovarali o uslovima i oklnostima obrazovanja, rada i boravka u ovoj ustanovi. Istovremeno, ovo je bila prilika za identifikaciju postojećih problema i razmatranje eventualnih mogućnosti za pružanje pravovremene podrške deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i unapređenje zaštite njihovih ljudskih i dečijih prava.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika jedinstvena je u regionu, pre svega u pogledu usluga koje pruža s ciljem obrazovanja i vaspitanja dece i odraslih sa svim vrstama smetnji u razvoju, tokom čitavog njihovog života. Ovo podrazumeva brojne savremene i inovativne programe i aktivnosti koji su usmereni ka ispunjenju individualnih potreba svakog pojedinačnog učenika i korisnika usluga obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, a koje ustanova obezbeđuje.  Omogućavanje kućne nastave, učenja na daljinu i programi za obrazovanje odraslih realizuju se u kontinuitetu i samo su neki od vidova podrške i korisnicima usluga, ali i njihovim porodicama, s ciljem osposobljavanja i osnaživanja za uključivanje u okruženje.

Prema rečima direktorke i sekretarke Škole, posledice i uticaj pandemije virusa korona, uključujući brze, neočekivane i intenzivne promene u  svakodnevnom životu, osetnije su za pojedince i porodice iz ranjivih grupa, uključujući porodice sa članovima koji imaju smetnje u razvoju ili invaliditet. Zaposleni u ovoj ustanovi su samostalno ili u kolektivu pronalazili rešenja i stvarali učenicima novo okruženje i uslove za kontinuirano učenje  i obrazovanje, prilagođene njihovim potrebama i aktuelnoj situaciji. Uz malo vremena za pripremu u neizvesnoj i do sada nepoznatoj situaciji, ovo je podrazumevalo izmene i prilagođavanje nastavnog plana i programa drugačijim okolnostima i odstupanje od uobičajenih navika, obaveza, aktivnosti. Odstupanje od svakodnevnih rutina je, posebno kod dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uslovilo izvesno nerazumevanje situacije i burnije emocionalne reakcije.

Nedovoljna stručna podrška u zajednici, uključujući nedovoljan broj defektologa, dečijih psihijatara, pedijatara, socijalnih radnika, ličnih pratilaca, takođe su prepreka i umnogome utiču na mogućnost ostvarivanja prava na adekvatno obrazovanje, ali i na obezbeđivanje odgovarajuće socijalne i zdravstvene zaštite dece i odraslih sa smetnjama u razvoju.

Nakon održanog sastanka, zaključeno je da bi se zajedničkim delovanjem, kroz intersektorsku saradnju i angažovanje svih relevantnih aktera, moglo doprineti međusobnoj razmeni iskustava i znanja, a pre svega promenama i unapređenju kvaliteta života dece i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih prava.

Kao prvi rezultat saradnje dve institucije, do kraja godine, biće organizovan okrugli sto na na kojem će učešće uzeti zaposleni u institucijama ovog tipa, kao i drugi profesionalci iz sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kako bi kroz razmenu iskustva i znanja, unapredili i ujednačili  praksu, s ciljem daljeg približanja opšteprihvaćenim međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava.