Please select your page

Поводом 7. априла, Међународног дана здравлја - Рестиктивно тумачење прописа на рачун људских права

 Поводом 7. априла, Међународног дана здравлја, Покрајински омбудсман скреће пажњу јавности да је право на здравствену заштиту у најтешњој вези са правом на живот, основним лјудским правом и највећом личном вредношћу сваког бића. Здравствена заштита, као једна од цивилизацијских тековина савременог друштва, данас би требало да је једнако доступна свима јер су државе дужне да је својим грађанима/кама обезбеђују по основу домаћих и међународних прописа. Стога се значајан број притужби грађана/ки Покрајинском омбудсману сваке године односи и на област здравствене заштите. Анализом поступака институције вођених по притужбама грађана/ки може се оценити и колико им је здравствена заштита доступна у условима обавезног здравственог осигурања, те у којој мери им се она заиста и обезбеђује.

Већи број представки Покрајинском омбудсману је поднет због тешкоћа у заказивању прегледа преко тзв. кол центара. Током истрага се показало да здравствене установе сматрају да је заказивање прегледа овим системом олакшано, али да због малог броја лекара не постоје капацитети да сви потенцијални пацијенти/киње закажу преглед у желјеном термину. Због тога се провера здравственог стања или почетак лечења одлаже и по неколико месеци. Пацијенти/киње притом немају никакав доказ да у року од месец дана или неком примереном року нису добили услугу и остварили право на здравствену заштиту у државним установама, што је значајно уколико се одлуче да помоћ ипак потраже у приватним здравственим установама. Уколико то учине, без доказа да у државној установи нису успели да добију здравствену услугу не могу да остваре ни право на надокнаду трошкова у Републичком фонду за здравствено осигурање.

Незапослени који су власници и најмање површине полјопривредног землјишта не могу да остваре ни обавезно здравствено осигурање, упркос томе што се не баве полјопривредом. Покрајински омбудсман је у априлу 2010. упутио Препоруку Републичком заводу за здравствено осигурање у којој је указано на чињеницу да подносиоци/телјке представки не остварују катастарски приход који би био изнад цензуса утврђеног прописима. Како Завод није поступио у складу са Препоруком, Покрајински омбудсман је почетком 2011. године обавестио јавност о томе да је оваква пракса утврђивања основа здравственог осигурања противзаконита и да угрожава право на здравствено осигурање једне од најсиромашнијих друштвених група.

Остваривање права на здравствену заштиту у установама у којима бораве лица лишена слободе, домовима за душевно оболела лица и у установама које збрињавању старије особе такође је отежано. Геронотлошки центри истичу тешкоће у раду због учесталог одбијања болница да сместе старије особе на захтев лекара из геронтолошких центара и домова. Болнице сматрају да у геронтолошким центрима старији имају сву неопходну негу, иако је у њима најчешће запослен само један лекар опште праксе, а често су и други капацитети ових установа недоволјни за адекватно лечење корисника/ца којима је потребан болнички третман.

На основу притужби грађана/ки и поднетих представки институција Покрајинског омбудсмана указује на то да је остваривање права на здравствену заштиту у АП Војводини отежано, пре свега због малог броја лекара и здравствених радника и недостатка новца. Здравствене установе стога често рестриктивно тумаче прописе како би се смањио број грађана/ки чије би се осигурање и лечење финансирало из буџетских средстава. Покрајински омбудсман скреће пажњу јавности да се право на здравлје, као једно од основних лјудских права, остварује поштујући начела доступности, приступачности, прихватлјивости и одговарајућег квалитета. Ова начела подразумевају ефикасну и квалитетну здравствену заштиту, која је правовремено, физички и новчано доступна свима без дискриминације. Здравствене установе дужне су да грађане/ке правилно информишу о свим њиховим правима и обавезама у вези са здравственом заштитом и да поштују начела лекарске етике, док здравствена инсфрастуктура мора тежити обезбеђивању највиших научних и медицинских стандарда свим својим корисницима/ама.