Please select your page

Нема помака у решавању проблема исплате накнада породиљама у ПУ „Радосно детињство“

дефаултПоводом већег броја притужби мајки - запослених у Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду, након спроведеног поступка, Покрајински омбудсман је нашао да ова установа чини пропуст у раду, јер накнаде зараде за време породилјског одсуства не исплаћује заједно са зарадама запослених, а Градској управи за социјалну и дечју заштиту - Управи за додатак на децу неблаговремено доставлја законом прописану документацију за обезбеђење средстава за рефундацију исплаћених накнада зарада за време породилјског одсуства.

Имајући у виду наведено, Покрајински омбудсман упутио је Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду препоруку да се убудуће накнада породилјама исплаћује истовремено са зарадама осталих запослених у установи, те да се Градској управи за социјалну и дечју заштиту - Управи за додатак на децу неопходна документација доставлја благовремено како би се обезбедила и дозначила средстава за рефундацију исплаћених накнада зарада за време породилјског одсуства.

Током поступка установлјено је да средства намењена за рефундацију исплаћених накнада за време породилјског одсуства у износу од 6.193.424,00 динара обрачуната за март 2013. године, због пропуста Предшколске установе пренета су на погрешан рачун и због тога била обухваћена принудном наплатом на основу решења Пореске управе о забрани располагања средствима на рачуну. Покрајински омбудсман је у препоруци упућеној предшколској установи указао на то да је неопходно да Предшколска установа „Радосно детињство“ у што краћем року Министарству финансија и привреде - Пореској управи, Филијали Нови Сад 1 поднесе захтев за повраћај погрешно уплаћених новчаних средстава на одговарајући наменски рачун, а да у случају да захтев буде одбијен користи сва расположива законска средства у погледу правног лека.

Из телефонског разговора са одговорним лицем у обрачунској служби предшколске установе, Покрајински омбудсман је дошао до информације да захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава због погрешно наведеног броја рачуна на захтеву упућеном Градској управи, није поднет Пореској управи.