Please select your page

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE UNAPREDIĆE PROCEDURE PRIJAVE RODjENjA DETETA

Kao primer dobre prakse u radu na ispunjavanju univerzalnih standarda u oblasti prava deteta, Klinički centar Vojvodine usvojio je predlog Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i izdao nalog nadležnim licima radi izrade internog akta kojim će proces prijave rođenja biti uređen saglasno pozitivnim zakonskim propisima i upućenim preporukama.

Postupajući po pritužbama građana, Ombudsman je konstatovao manjkavosti u radu Kancelarije za prijavu rođenja deteta Klinike za akušerstvo i ginekologiju Kliničkog centra Vojvodine. Sa ciljem sprečavanja pojave istih u budućnosti, a radi efikasnijeg dostizanja standarda u oblasti prava deteta, Ombudsman smatra celishodnim donošenje odgovarajućeg internog akta kako bi se dosledno primenjivala propisana procedura a tako i podigao nivo kvaliteta rada ove službe, te je preduzimanje takve mere zdravstvenoj ustanovi i predložio.

Dete se prijavljuje odmah nakon rođenja i od rođenja ima pravo na ime, pravo na staranje, državljanstvo i, ako je to moguće, pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje. Izvršenjem obaveze prijavljivanja, kako je izričito utvrđeno citiranom odredbom Konvencije UN o pravima deteta, pored navedenih omogućava se i ostvarenje prava deteta na očuvanje svog ličnog i porodičnog identiteta, kao jednog od ključnih preduslova za njegov dalji pravilan razvoj.

Prilog 1: Predlog Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana

Prilog 2: Odgovor Kliničkog centra Vojvodine