Please select your page

Основна школа Јован Поповић у Чоки поступила је по препоруци Покрајинског омбудсмана и расписала конкурс за пријем у радни однос наставника немачког језика

Покрајинском омбудсману представком се обратио М.Т. са захтевом да се испитају околности у вези непоштовања законом прописане процедуре у поступку заснивања радног односа предметног наставника за немачки језик у Основној школи „Јован Поповић“ у Чоки.

У циљу утврђивања релевантних чињеница Покрајински омбудсман је затражио изјашњења Основне школе „Јован Поповић“ у Чоки, Просветне инспекције у Чоки, Школске управе у Зрењанину и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.

Имајући у виду да у изјашњењу просветног инспектора из Чоке није било ниједног одговора релевантног за конкретни случај, покрајински просветни инспектор је извршио надзор над радом општинског просветног инспектора и указао му да је поводом пријаве подносиоца представке био дужан да изврши ванредни инспекцијски надзор и да подносиоца представке обавести о резултатима поступка.

У изјашњењу Основне школе „Јован Поповић“ у Чоки се наводи да наставу немачког језика изводе професорице разредне наставе које поседују дипломе о завршеном Педагошком, односно Учитељском факултету. Наводи се да је на састанцима директора школа и представника синдиката разматран проблем дефицита стручног кадра, али на тим састанцима Школа није добила сазнања да постоје професори немачког језика у школама у окружењу, који би могли бити ангажовани до попуне норме рада.

Покрајински омбудсман је утврдио да је Основна школа „Јован Поповић“ у Чоки учинила пропуст у образовно-васпитном раду јер одредбе Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника предвиђају да наставу немачког језика у основној школи изводе лица са звањем професора, односно дипломираног филолога за немачки језик и књижевност, мастер филолога – профил немачки језик или мастер професора језика и књижевности – профил немачки језик.

Покрајински омбудсман је упутио препоруку Основној школи „Јован Поповић“ и навео да је потребно да директор, по прибављеној сагласности Школске управе у Зрењанину, распише конкурс за пријем у радни однос наставника немачког језика и изврши избор одговарајућег кандидата.

Школска управа у Зрењанину је одобрила расписивање конкурса, након чега је Основна школа „Јован Поповић“ поступила по препоруции расписала конкурс за радно место – професор немачког језика, те је Покрајински омбудсман констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка.