Please select your page

Elektrovojvodina otklonila nepravilnosti nastale u postupku izdavanja odobrenja za priključenje objekta na elektroenergetski distributivni sistem

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila Z.I. koja se žali na postupanje „Elektrodistribucije Subotica“, jer da bi ostvarila pravo na priključenje na elektroenergetski distributivni sistem objekta u koji se uselila sa svojom decom, pomenuti energetski subjekt od podnositeljke zahteva da plati iznos na ime duga za utrošenu električnu energiju, koji je nastao dok je stambeni objekat koristio njen bivši, sada pokojni suprug.

„Elektrodistribucija Subotica“ je u dopisu Pokrajinskom ombudsmanu navela da je na navedenoj adresi, nakon urednih dostava opomena zbog dugovanja, korisniku poslato obaveštenje o raskidu kupoprodajnog odnosa. Podnositeljka predstavke je naknadno obavestila ombudsmana da je zahtev radi ponovnog priključenja na energetsku mrežu podnela u martu mesecu 2012. godine, ali nadležni energetski subjekt nije u zakonskom roku doneo rešenje. U izjašnjenju „Elektrodistribucije Subotica“ se navodi da podnositeljka predstavke nije u propisanoj formi podnela zahtev za priključenje, nije popunila tačan datum podnošenja zahteva, već je ostalo da će se zahtev zavesti nakon rešavanja duga i upisivanja tačnog datuma od strane stranke. U pogledu dugovanja ranijeg korisnika, u izjašnjenju je zauzet stav da je tačno da raskidom ugovornog odnosa sa ranijim korisnikom novi odgovara od dana zaključenja ugovora, ali da to ovde nije slučaj jer je novi korisnik ujedno i naslednik koji odgovara za obaveze ostavioca do visine vrednosti naslednog dela.

Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je „Elektrodistribucija Subotica“ učinila nepravilnost u radu, tj. onemogućila je podnositeljku predstavke da koristi propisana pravna sredstava radi ostvarivanja svojih prava. U skladu sa propisima kojima je uređena oblast energetike, kao i opšti upravni postupak, energetski subjekt je dužan da , po podnetom zahtevu, u roku od 30 dana rešenjem odluči o odobrenju za priključenje objekta, odnosno da prethodno u roku od osam dana od dana prijema zahteva, pozove podnosioca da dostavi obavezne podatke koji nisu sadržani u zahtevu. U slučaju da podnosilac ne dostavi tražene podatke, energetski subjekt  može zahtev odbaciti zaključkom , protiv kojeg se može izjaviti posebna žalba.

Uslovljavanje davanja odobrenja za priključenje objekta, potraživanjem iznosa dugovanja starog kupca za utrošenu električnu energiju, nema osnova u propisima. Naknadu štete, energetski subjekt kao poverilac iz ugovornog odnosa, može ostvariti od dužnika, tj. naslednika, u odsustvu dobrovoljnog izvršenja u sudskom postupku koji je nezavisan, te ne može biti uslov za postupanje po zahtevu podnositeljke predstavke za odobrenje priključenja objekta.

O utvrđenoj nepravilnosti u radu i povredi ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman je obavestio „Elektrodistribuciju Subotica“ i PD „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad. Nakon toga „Elektrovojvodina“ d.o.o. je obavestila Pokrajinskog ombudsmana da je ogranak „Elektrodistribucija Subotica“ pokrenuo upravni postupak povodom izdavanja odobrenja za priključenje stambenog objekta na elektroenergetski distributivni sistem , da će se odluka u ovoj upravnoj stvari doneti u zakonskom roku od 30 dana, te da će se u upravnom postupku uvažiti preporuke Pokrajinskog ombudsmana.