Please select your page

Електровојводина отклонила неправилности настале у поступку издавања одобрења за прикључење објекта на електроенергетски дистрибутивни систем

Покрајинском омбудсману представком се обратила З.И. која се жали на поступање „Електродистрибуције Суботица“, јер да би остварила право на прикључење на електроенергетски дистрибутивни систем објекта у који се уселила са својом децом, поменути енергетски субјект од подноситељке захтева да плати износ на име дуга за утрошену електричну енергију, који је настао док је стамбени објекат користио њен бивши, сада покојни супруг.

„Електродистрибуција Суботица“ је у допису Покрајинском омбудсману навела да је на наведеној адреси, након уредних достава опомена због дуговања, кориснику послато обавештење о раскиду купопродајног односа. Подноситељка представке је накнадно обавестила омбудсмана да је захтев ради поновног прикључења на енергетску мрежу поднела у марту месецу 2012. године, али надлежни енергетски субјект није у законском року донео решење. У изјашњењу „Електродистрибуције Суботица“ се наводи да подноситељка представке није у прописаној форми поднела захтев за прикључење, није попунила тачан датум подношења захтева, већ је остало да ће се захтев завести након решавања дуга и уписивања тачног датума од стране странке. У погледу дуговања ранијег корисника, у изјашњењу је заузет став да је тачно да раскидом уговорног односа са ранијим корисником нови одговара од дана закључења уговора, али да то овде није случај јер је нови корисник уједно и наследник који одговара за обавезе оставиоца до висине вредности наследног дела.

Покрајински омбудсман је утврдио да је „Електродистрибуција Суботица“ учинила неправилност у раду, тј. онемогућила је подноситељку представке да користи прописана правна средстава ради остваривања својих права. У складу са прописима којима је уређена област енергетике, као и општи управни поступак, енергетски субјект је дужан да , по поднетом захтеву, у року од 30 дана решењем одлучи о одобрењу за прикључење објекта, односно да претходно у року од осам дана од дана пријема захтева, позове подносиоца да достави обавезне податке који нису садржани у захтеву. У случају да подносилац не достави тражене податке, енергетски субјект  може захтев одбацити закључком , против којег се може изјавити посебна жалба.

Условљавање давања одобрења за прикључење објекта, потраживањем износа дуговања старог купца за утрошену електричну енергију, нема основа у прописима. Накнаду штете, енергетски субјект као поверилац из уговорног односа, може остварити од дужника, тј. наследника, у одсуству добровољног извршења у судском поступку који је независан, те не може бити услов за поступање по захтеву подноситељке представке за одобрење прикључења објекта.

О утврђеној неправилности у раду и повреди људских права, Покрајински омбудсман је обавестио „Електродистрибуцију Суботица“ и ПД „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад. Након тога „Електровојводина“ д.о.о. је обавестила Покрајинског омбудсмана да је огранак „Електродистрибуција Суботица“ покренуо управни поступак поводом издавања одобрења за прикључење стамбеног објекта на електроенергетски дистрибутивни систем , да ће се одлука у овој управној ствари донети у законском року од 30 дана, те да ће се у управном поступку уважити препоруке Покрајинског омбудсмана.