Please select your page

Građevinski inspektor Grada Sombora otklonio nepravilnosti u postupku

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila S.T. koja je navela da je građevinski inspektor Odeljenja inspekcije i komunalne policije u Somboru rešenjem naložio investitorima da obustave izvođenje radova na dogradnji stambene zgrade u Somboru i da u roku od 30 dana pribave građevinsku dozvolu. Podnositeljka predstavke tvrdi da su investitori nastavili sa izvođenjem radova, o čemu je obavestila građevinskog inspektora. Do podnošenja predstavke nije doneto rešenje kojim se nalaže uklanjanje objekta, iako investitori u roku određenom navedenim rešenjem nisu pribavili građevinsku dozvolu.

Postupajući po predstavci Pokrajinski ombudsman se obratio Odeljenju inspekcije i komunalne policije i načelnici Gradske uprave grada Sombora. U izjašnjenju se navodi da, kako investitori nisu pribavili građevinsku dozvolu, doneto je rešenje od 28. septembra 2011. godine kojim je naloženo uklanjanje dela objekta. Investitori su, putem punomoćnika, 17. oktobra 2011. godine izjavili žalbu protiv navedenog rešenja, uz koju nije priložena overena punomoć. Dopisom od 18. oktobra 2011. godine punomoćnik je obavešten da je potrebno da dostavi punomoć, te kako ista nije dostavljena, pribavljena je po službenoj dužnosti, te je 30. maja 2012. godine žalba prosleđena drugostepenom organu na dalje postupanje. U izjašnjenju, između ostalog, navodi se da je stav inspekcije da prinudno uklanjanje predmetne dogradnje ne treba vršiti do okončanja upravnog spora, zbog toga što se ne može pretpostaviti ishod upravnog spora, odnosno što postoji mogućnost da se spor okonča na način da se pokaže da rušenje predmetne dogradnje iz nekog razloga nije neophodno.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine 28. avgusta 2012. godine dostavio je Odeljenju inspekcije i komunalne policije rešenje od 17. avgusta 2012. godine kojim se prvostepeno rešenje poništava i predmet vraća na ponovno postupanje prvostepenom organu.

Budući da je žalbu izjavilo lice koje nije dostavilo punomoćje, građevinski inspektor Odeljenja inspekcije i komunalne policije bio je dužan da naloži podnosiocu žalbe da dostavi uredno punomoćje i da odredi rok za otklanjanje nedostataka, odnosno da učini sve što treba da se nedostaci otklone, te da najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbu dostavi organu nadležnom za rešavanje po žalbi.

Građevinski inspektor učinio je nepravilnost u radu, jer žalbu izjavljenu protiv rešenja nije prosledilo drugostepenom organu u roku određenom članom 228 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, već tek nakon više od 7 meseci od prijema iste, usled čega je došlo do odugovlačenja postupka i povrede načela efikasnosti i ekonomičnosti opšteg upravnog postupka.

Građevinski inspektor učinio je nepravilnost u radu, jernakon više od tri meseca od dostavljanja rešenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine donetog po izjavljenoj žalbi,nije doneo novo rešenje u ponovnom postupku.

Nakon što je Pokrajinski ombudsman konstatovao nepravilnosti u radu Odeljenja inspekcije i komunalne policije u Somboru, građevinski inspektor je ponovo izvršio inspekcijski nadzor, zaključio da su se stekli uslovi za donošenje novog rešenja u skladu sa uputstvom iz drugostepenog rešenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, te je 14. februara 2013. godine doneo novo rešenje kojim se nalaže uklanjanje bespravno dograđenog dela stambenog objekta u Somboru.

S obzirom na to da su nepravilnosti otklonjene tokom postupka neposredno nakon što je Pokrajiinski ombudsman na njih ukazao, postupak je obustavljen bez upućivanja preporuke, mišljenja ili predloga.