Please select your page

Грађевински инспектор Града Сомбора отклонио неправилности у поступку

Покрајинском омбудсману представком се обратила С.Т. која је навела да је грађевински инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције у Сомбору решењем наложио инвеститорима да обуставе извођење радова на доградњи стамбене зграде у Сомбору и да у року од 30 дана прибаве грађевинску дозволу. Подноситељка представке тврди да су инвеститори наставили са извођењем радова, о чему је обавестила грађевинског инспектора. До подношења представке није донето решење којим се налаже уклањање објекта, иако инвеститори у року одређеном наведеним решењем нису прибавили грађевинску дозволу.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман се обратио Одељењу инспекције и комуналне полиције и начелници Градске управе града Сомбора. У изјашњењу се наводи да, како инвеститори нису прибавили грађевинску дозволу, донето је решење од 28. септембра 2011. године којим је наложено уклањање дела објекта. Инвеститори су, путем пуномоћника, 17. октобра 2011. године изјавили жалбу против наведеног решења, уз коју није приложена оверена пуномоћ. Дописом од 18. октобра 2011. године пуномоћник је обавештен да је потребно да достави пуномоћ, те како иста није достављена, прибављена је по службеној дужности, те је 30. маја 2012. године жалба прослеђена другостепеном органу на даље поступање. У изјашњењу, између осталог, наводи се да је став инспекције да принудно уклањање предметне доградње не треба вршити до окончања управног спора, због тога што се не може претпоставити исход управног спора, односно што постоји могућност да се спор оконча на начин да се покаже да рушење предметне доградње из неког разлога није неопходно.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 28. августа 2012. године доставио је Одељењу инспекције и комуналне полиције решење од 17. августа 2012. године којим се првостепено решење поништава и предмет враћа на поновно поступање првостепеном органу.

Будући да је жалбу изјавило лице које није доставило пуномоћје, грађевински инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције био је дужан да наложи подносиоцу жалбе да достави уредно пуномоћје и да одреди рок за отклањање недостатака, односно да учини све што треба да се недостаци отклоне, те да најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбу достави органу надлежном за решавање по жалби.

Грађевински инспектор учинио је неправилност у раду, јер жалбу изјављену против решења није проследило другостепеном органу у року одређеном чланом 228 став 1 Закона о општем управном поступку, већ тек након више од 7 месеци од пријема исте, услед чега је дошло до одуговлачења поступка и повреде начела ефикасности и економичности општег управног поступка.

Грађевински инспектор учинио је неправилност у раду, јернакон више од три месеца од достављања решења Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине донетог по изјављеној жалби,није донео ново решење у поновном поступку.

Након што је Покрајински омбудсман констатовао неправилности у раду Одељења инспекције и комуналне полиције у Сомбору, грађевински инспектор је поново извршио инспекцијски надзор, закључио да су се стекли услови за доношење новог решења у складу са упутством из другостепеног решења Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, те је 14. фебруара 2013. године донео ново решење којим се налаже уклањање бесправно дограђеног дела стамбеног објекта у Сомбору.

С обзиром на то да су неправилности отклоњене током поступка непосредно након што је Покрајиински омбудсман на њих указао, поступак је обустављен без упућивања препоруке, мишљења или предлога.