Please select your page

SISTEMATIZACIJA

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Ppokrajinskog zašttitnika građana - ombudsmana (PDF-0,5MB) (DOCX-0,3MB)


Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana (PDF-0,2MB) (DOCX-0,1MB)


ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura PZG - ombudsmana

Odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 40/2014 - ispr. i 54/2014) u članu 7 propisano je da Ombudsmana bira i razrešava Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Članom 6 nove odluke, propisano je da ombudsman ima četiri zamenika od kojih se po jedan bira za oblasti: prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman i zamenici biraju se na mandatni period od 6 godina, sa mogućnošću izbora na još jedan mandatni period.

Za ombudsmana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

  • da je diplomirani pravnik,
  • da ima najmanje sedam godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Ombudsmana,
  • da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
  • da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete,
  • da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Za zamenika ombudsmana može da bude izabrano lice sa visokom stručnom spremom, bez obzira na vrstu i pet godina u oblasti zaštite ljudskih prava za koju se bira.

Danom stupanja na dužnost ombudsmana, odnosno zamenika ombudsmana, prestaju sve njegove profesionalne i druge funkcije, odnosno dužnosti ili poslovi koje je do tada obavljao ako su suprotni odredbama ove odluke, kao i članstvo u političkim organizacijama. Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman i zamenici za svoj rad odgovaraju Skupštini APV.

U Stručnoj službi unutrašnje jedinice su obrazovane kao Odeljenje za postupanje po predstavkama, Kabinet pokrajinskog ombudsmana i Grupa za materijalno- finansijske poslove. Odeljenjem rukovodi načelnik Odeljenja, Kabinetom rukovodi šef Kabineta, a Grupom za materijalno- finansijske poslove rukovodi rukovodilac Grupe.


Podaci o zaposlenima (PDF-0,2MB) (DOCX-23KB)


Šematski prikaz biranih i zaposlenih lica (PDF-0,2MB) (DOCX-73KB)