Please select your page

Komentari na nacrte zakona

Pokrajinski ombudsman o nacrtima zakona o zaštiti prava pacijenata i zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama

Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih učestvovala je u javnoj raspravi o nacrtima zakona o zaštiti prava pacijenata i zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama koja je održana u Novom Sadu.

Učestvujući u raspravi istakla je da Pokrajinski ombudsman zamera zbog činjenice da bez obzira na sam naziv budućeg zakona, od ukupno 50 članova Nacrta zakona o zaštiti prava pacijenata samo šest članova posvećeno je samom postupku zaštite pacijentovih prava, te da većina odredaba predstavlja neku vrstu popisa pacijentovih prava. 

Nedovoljno su razrađene nadležnosti i ovlašćenja kako zaštitnika pacijentovih prava, tako i saveta za zdravlje kao stalnog radnog telau jedinici lokalne samouprave.

Što se tiče zaštitnika pacijentovih prava nejasno je da li se radi o organu, ili o zaposlenom licu u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi. Ombudsmanka je ukazala i na nedostatak  odredbi kojima bi se uredilo pitanje nadležnosti saveta za zdravlje kao stalnog radnog tela, koje bi, pored ostalog, trebalo da štiti prava pacijenata. U našem zakonodavstvu nejasno je uređeno sve u vezi sa kategorijom stalnih, odnosno povremenih radnih tela - kako se biraju, koje nadležnosti i ovlašćenja mogu da imaju, kako rade, kako donose odluke i koje mere mogu da preduzimaju. Podsetila je i na to da se pored osnovnih nedoumica u vezi sa karakterom radnih tela skupštine, kao problem javlja situacija kada ona treba da budu zajednička za više jedinica lokalne samouprave. Ne mogu biti zanemarene ni teškoće organizacione, finansijske i tehničke prirode, koje mogu da nastupe u slučaju da se organizuje zaštitnik pacijentovih prava za vise jedinica lokalne samouprave.

Naposletku, podsetila je da Zakon o lokalnoj samoupravi ovu nadležnost ne propisuje, a da slični organi poput lokalnih zaštitnih građana i službe za pravnu pomoć  postoje u veoma malom broju jedinica lokalnih samouprava, te da zbog finansijskih teškoća rade pod vrlo teškim uslovima. Ombudsmanka je takođe podsetila na činjenicu da su jedinice lokalnih samouprava siromašne, te da će obaveze koje proizlaze iz budućeg zakona dodatno teretiti ionako nedovoljne budžete.