Please select your page

Коментари на нацрте закона

Покрајински омбудсман о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама

Покрајински омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих учествовала је у јавној расправи о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама која је одржана у Новом Саду.

Учествујући у расправи истакла је да Покрајински омбудсман замера због чињенице да без обзира на сам назив будућег закона, од укупно 50 чланова Нацрта закона о заштити права пацијената само шест чланова посвећено је самом поступку заштите пацијентових права, те да већина одредаба представља неку врсту пописа пацијентових права. 

Недовољно су разрађене надлежности и овлашћења како заштитника пацијентових права, тако и савета за здравље као сталног радног телау јединици локалне самоуправе.

Што се тиче заштитника пацијентових права нејасно је да ли се ради о органу, или о запосленом лицу у општинској, односно градској управи. Омбудсманка је указала и на недостатак  одредби којима би се уредило питање надлежности савета за здравље као сталног радног тела, које би, поред осталог, требало да штити права пацијената. У нашем законодавству нејасно је уређено све у вези са категоријом сталних, односно повремених радних тела - како се бирају, које надлежности и овлашћења могу да имају, како раде, како доносе одлуке и које мере могу да предузимају. Подсетила је и на то да се поред основних недоумица у вези са карактером радних тела скупштине, као проблем јавља ситуација када она треба да буду заједничка за више јединица локалне самоуправе. Не могу бити занемарене ни тешкоће организационе, финансијске и техничке природе, које могу да наступе у случају да се организује заштитник пацијентових права за висе јединица локалне самоуправе.

Напослетку, подсетила је да Закон о локалној самоуправи ову надлежност не прописује, а да слични органи попут локалних заштитних грађана и службе за правну помоћ  постоје у веома малом броју јединица локалних самоуправа, те да због финансијских тешкоћа раде под врло тешким условима. Омбудсманка је такође подсетила на чињеницу да су јединице локалних самоуправа сиромашне, те да ће обавезе које произлазе из будућег закона додатно теретити ионако недовољне буџете.