Please select your page

Dečji savet Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Saopstenje Decji savet Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmanaU cilju podsticaja za aktivnije, direktnije, veće i smislenije uključivanje dece u ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta, donošenje odluka i društveni život, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman doneo je odluku o ustanovljavanju Dečjeg saveta kao stalnog radnog tela ove institucije.

Učešćem u radu i aktivnostima Dečjeg saveta, 15 članica i članova ovog tela, uzrasta od 13 do navršenih 18 godina, imaju mogućnost da informišu i obaveštavaju Ombudsmana o kršenju prava deteta, daju mišljenje, savete i predloge radi unapređenja prava deteta, učestvuju u organizovanju edukativnih aktivnosti o pravima deteta i učestvuju u realizaciji istraživanja o stanju prava deteta.

Pravo deteta na participaciju kao jedan od osnovnih principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta obuhvata grupu ljudskih prava kojima se detetu garantuju građanska i politička prava, te obavezuje države ugovornice da obezbede detetu koje je sposobno da formira svoje mišljenje, pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja o svim pitanjima koja se tiču deteta, tako što se mišljenju deteta posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelošću. Participacija dece doprinosi njihovom ličnom razvoju, razvoju samopouzdanja, saznajnih sposobnosti, društvenih veština i poštovanja drugih. Istovremeno, participacija dece doprinosi razvoju građanskog društva i razvoju društvene odgovornosti, jer deca uče kako mogu da doprinesu svojoj zajednici, kako sami da budu odgovorni i kako da donosioci odluka i kreatori politika budu odgovorniji.

Ombudsman je svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine uputio javni poziv da njihovi učenici i učenice konkurišu za izbor u članstvo Dečjeg saveta.