Please select your page

Дечји савет Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана

Саопстење Децји савет Покрајинског заштитника грађана - омбудсманаУ циљу подстицаја за активније, директније, веће и смисленије укључивање деце у остваривање, заштиту и унапређење права детета, доношење одлука и друштвени живот, Покрајински заштитник грађана – омбудсман донео је одлуку о установљавању Дечјег савета као сталног радног тела ове институције.

Учешћем у раду и активностима Дечјег савета, 15 чланица и чланова овог тела, узраста од 13 до навршених 18 година, имају могућност да информишу и обавештавају Омбудсмана о кршењу права детета, дају мишљење, савете и предлоге ради унапређења права детета, учествују у организовању едукативних активности о правима детета и учествују у реализацији истраживања о стању права детета.

Право детета на партиципацију као један од основних принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета обухвата групу људских права којима се детету гарантују грађанска и политичка права, те обавезује државе уговорнице да обезбеде детету које је способно да формира своје мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, тако што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу. Партиципација деце доприноси њиховом личном развоју, развоју самопоуздања, сазнајних способности, друштвених вештина и поштовања других. Истовремено, партиципација деце доприноси развоју грађанског друштва и развоју друштвене одговорности, јер деца уче како могу да допринесу својој заједници, како сами да буду одговорни и како да доносиоци одлука и креатори политика буду одговорнији.

Омбудсман је свим основним и средњим школама на територији АП Војводине упутио јавни позив да њихови ученици и ученице конкуришу за избор у чланство Дечјег савета.