Please select your page

И даље без помака у заштити деце од насиља на интернету

фб сqуаре сафер интернет даyСутра, 10. фебруара, обележава се Дан безбедног интернета под слоганом „Створимо бољи интернет заједно“. Ситуација у области заштите деце од насиља на интернету у Србији је и даље веома неповољна, јер је број случајева насиља на интернету у константном порасту, посебно међу најмлађом групом корисника интернета.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подсећа да је 2013. године, у оквиру регионалног пројекта уз подршку организације Save the Children International, спровео истраживање под називом „Експлоатација деце на интернету“. Резултати овог истраживања показали су да ниједан правни акт, односно стратешки документ на националном нивоу не препознаје нити дефинише експлоатацију деце путем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) као посебан вид злостављања, насиља и/или злоупотребе деце. Надлежни извршни органи овој теми приступају првенствено са криминолошког аспекта, те су у поступању у вези са овим проблемом више усмерени на кажњавање починилаца кривичног дела експлоатације деце који су при томе користили и ИКТ и сузбијање ове појаве након што се она већ догодила, него на њену превенцију путем информисања деце и одраслих и едукација о правилном коришћењу ИКТ и одговарајућој превентивној заштити.

Додатни проблем представља и то што се, на пример, у Стратегији развоја информатичког друштва у Републици Србији до 2020. године деца уопште не помињу, односно не издвајају се као посебно рањива група у контексту експлоатације путем ИКТ. Са друге стране, Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, као и Национални план акције за децу за период до 2015. године наводе да се деца штите од свих облика злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, али се у њему експлицитно не помиње експлоатација деце путем ИКТ као нови вид насиља који је, како је и пракса Покрајинског омбудсмана и већи број истраживања показао, током последње деценије у експанзији.

Сајбер-булинг (претње, узнемиравање или понижавање путем друштвене мреже или било ког другог облика информационих и комуникационих технологија), карактеристичан за све учесталије вршњачко насиље међу децом и младима, ни на који начин није препознат као посебна врста експлоатације деце. Ову врсту електронског насиља важно је у правној регулативи препознати и одредити из два разлога: да би се могло радити на системском информисању и едукацији деце и младих и његовој превенцији у оквиру школског система, али и да би се његовим директним и индиректним жртвама могла пружити адекватна помоћ и заштита.

Покрајински заштитник грађана примио је путем свог сајта за пријављивање насиља на интернету www.bezbedaninternet.ombudsmanapv.org у протеклом периоду већи број пријава због насиља на интернету, и то пре свега над децом. Упркос упућеним препорукама након реализованог истраживања 2013. године, значајних помака у области заштите деце од насиља на интернету нема. Поред недостатака у вези са правном регулативом, изузетно је важно увођење у целокупан систем редовног образовања на свим узрастима, обавезног наставног предмета информатика и наставних планова и програма којима би осим појачаног образовања из области рачунарства и информатике, било обухваћено и питање правилног коришћења ИКТ, као и питање заштите деце од експлоатације путем ИКТ.

Дан безбедног интернета организован је од стране Insafe организације у фебруару сваке године са циљем промоције сигурнијег и одговорнијег коришћења онлајн технологија и мобилних телефона, посебно међу младима и децом широм света.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак