Please select your page

Недовољно добри услови за заштиту права пацијената

6м СПП АПВ 2014У складу са овлашћењем омбудсмана да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права, Покрајински заштитник грађана спровео је истраживање о првих шест месеци рада саветника за заштиту права пацијената у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Забрињавајући податак представља чињеница да су сви саветници, осим једног, пре именовања на ову функцију били већ запослени у органу јединице локалне самоуправе, те да и даље обављају послове на којима су радили, а који се односе на широк дијапазон послова правника, у највећем броју без додирних тачака са питањима из области здравствене заштите.

Обим и врста послова које поред послова заштите права пацијената обављају саветници, те податак да је највећи број саветника прошао само једнодневну обуку, а да саветници у 4 општине нису прошли ниједан вид обуке, узимајући у обзир претходно искуство, изазива оправдану сумњу у испуњеност законског услова да саветник мора да познаје прописе из области здравствене заштите, те да посао саветника за заштиту права пацијената може да обавља ваљано, из наведених објективних разлога.

Саветници за заштиту права пацијената евидентирали су укупно 236 приговора у периоду од 1. децембра 2013. године до 31. маја 2014. године. Највећи број поднетих приговора односи се на домове здравља, којих је у периоду од 1. децембра 2013. године до 31. маја 2014. године евидентирано 157 и на рад општих болница на чији рад је поднето 26 приговора.

Пацијенти приговоре већином подносе усмено, и највећи број њих се односи на понашање медицинских техничара, на организацију здравствене службе, квалитет пружених здравствених услуга, понашање лекара и немогућност заказивања прегледа. Од укупног броја евидентираних приговора, у 39% случајева саветници су утврдили да је право пацијента било повређено.

С обиром на тенденцију коју показује, забрињава податак да од почетка рада саветника за заштиту права пацијента није поднет ниједан захтев за покретање прекршајног поступка од стране саветника, након утврђене повреде права пацијента.

Омбудсман поздравља рад саветника који се састоји у решавању по приговорима пацијената неформалним путем, али их позива да овакве приговоре и евидентирају. Управо недостатак прецизних података (о повреди права на које се приговори односе, основаности и начину решавања), с обзиром на потпуно одсуство законског регулисања обавезе и начина вођења евиденције о приговорима, представљао је један од највећих недостатака институције заштитника пацијентових права.

Поучен дугогодишњим искуством у раду на заштити и унапређењу права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, а охрабрен новим законским решењима у заштити права пацијената, као основа за успостављање и ефикасно функционисање механизма заштите и унапређења ових права, омбудсман је на овај начин желео да се упозна са начином, условима, резултатима и проблемима у раду саветника како би адекватно реаговао, те је донео и упутио одговарајуће закључке и препоруке државним органима и другим релевантним субјектима ради даљег унапређења положаја саветника, квалитета здравствене заштите и остваривања људских права у овој области.


Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак