Please select your page

Инспекција рада Севернобанатског управног округа у Сенти отклонила неправилност у раду

Поступајући по представци М.И. из Аде који је навео да се обратио инспектору рада са захтевом да инспектор рада изврши надзор у Јавном предузећу „Адица“ из Аде и констатује неправилности у раду, са циљем заштите његових права, Покрајински омбудсман је упутио захтев Инспекцији рада Севернобанатског управног округа у Сенти да достави информацију о мерама предузетим по пријави подносиоца представке. У изјашњењу Инспекције рада се наводи да је у периоду од подношења захтева до вршења инспекцијског надзора подносиоцу представке престао радни однос, те да у време вршења надзора није био запослен у ЈП ''Адица'', инспектор рада није био овлашћен да решењем наложи послодавцу да отклони евентуалне повреде одредаба Закона о раду.

С обзиром на то да је инспекцијски надзор започет и извршен након више од 30 дана од подношења пријаве, Покрајински омбудсман је утврдио да је поступањем у непримереном року, тј. истеком рока од 30 дана од подношења захтева подносиоца представке, дошло до повреде начела ефикасности и економичности општег управног поступка, чиме је учињена неправилност у раду инспектора рада Севернобанатског управног округа у Сенти. Да је инспекцијски надзор извршен у примереном року, у периоду до престанка радног односа, инспектор рада би био овлашћен да наложи послодавцу да у одређеном року отклони евентуално утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду.

Након што је Покрајински омбудсман констатовао да је Инспекција рада Севернобанатског управног округа у Сенти учинила неправилност у раду, инспектор рада је отклонио неправилност, тј. донето је решење о одлагању извршења решења о отказу, а подносилац представке је враћен на радно место.