Please select your page

Postupajući po predstavci M.I. iz Ade koji je naveo da se obratio inspektoru rada sa zahtevom da inspektor rada izvrši nadzor u Javnom preduzeću „Adica“ iz Ade i konstatuje nepravilnosti u radu, sa ciljem zaštite njegovih prava, Pokrajinski ombudsman je uputio zahtev Inspekciji rada Severnobanatskog upravnog okruga u Senti da dostavi informaciju o merama preduzetim po prijavi podnosioca predstavke. U izjašnjenju Inspekcije rada se navodi da je u periodu od podnošenja zahteva do vršenja inspekcijskog nadzora podnosiocu predstavke prestao radni odnos, te da u vreme vršenja nadzora nije bio zaposlen u JP ''Adica'', inspektor rada nije bio ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da otkloni eventualne povrede odredaba Zakona o radu.

S obzirom na to da je inspekcijski nadzor započet i izvršen nakon više od 30 dana od podnošenja prijave, Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je postupanjem u neprimerenom roku, tj. istekom roka od 30 dana od podnošenja zahteva podnosioca predstavke, došlo do povrede načela efikasnosti i ekonomičnosti opšteg upravnog postupka, čime je učinjena nepravilnost u radu inspektora rada Severnobanatskog upravnog okruga u Senti. Da je inspekcijski nadzor izvršen u primerenom roku, u periodu do prestanka radnog odnosa, inspektor rada bi bio ovlašćen da naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni eventualno utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu.

Nakon što je Pokrajinski ombudsman konstatovao da je Inspekcija rada Severnobanatskog upravnog okruga u Senti učinila nepravilnost u radu, inspektor rada je otklonio nepravilnost, tj. doneto je rešenje o odlaganju izvršenja rešenja o otkazu, a podnosilac predstavke je vraćen na radno mesto.

Opširnije...