Please select your page

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство није доставио Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману тражене информације те је о томе обавештена Покрајинска влада

Покрајински омбудсман је 7.07.2014. године примио представку из Раковца, у којој се подносилац жали због тога што се не решава питање санације клизишта и обештећење власника порушених објеката у овом насељеном месту. Подноситељ представке је приложио документацију из које се види да су 24. и 25.05. 2014. године рударски и геолошки инспектори Секретаријата за енергетику и минералне сировине вршили осматрање одрона у Раковцу, те да су након извршеног инспекцијског надзора предложили општини Беочин предузимање одређених мера. Општинска управа општине Беочин је својим дописом обавестила Секретаријат за енергетику и минералне сировине о томе да општина Беочин нема ингеренције у решавању санације клизишта и одрона, нема теренску катастарску службу, као ни рударске и геолошке инжењере, а самим тим ни искуства у изради пројекта за санацију одрона, а да у буџету општине не постоје средства опредељена за клизишта и одроне. Из наведених разлога општина је затражила стручну и финансијску помоћ у решавању проблема одрона у насељу Раковац.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је упутио захтев Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине да се изјасни о наводима притужбе. Како изјашњење није достављено, Покрајински заштитник грађана упутио је ургенцију за достављање истог.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине је у свом одговору навео да је захтев прослеђен Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који је надлежан за израду плана санирања штета насталих од поплава, након чијег доношења ће се спровести санација. Омбудман је наведеном секретаријату упутио захтев да нас извести о активностима и чињеницама у наведеном предмету. Имајући у виду да надлежни орган у остављеном року није доставио тражено изјашњење Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство упућена је ургенција.  

У изјашњењу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство се наводи да је Штаб за ванредне ситуације општине Беочин  донео одлуку о изради пројеката за санацију клизишта. Буџетом општине Беочин  за уређење Думбовачког потока у 2015. години намењен је износ од 3.800.000,00 динара. Водни инспектор је Решењем наложио општини Беочин да сними стање корита и обала Думбовачког потока, изради елаборат довођења потока у безбедно и функционално стање. Општинска управа Беочин је решење водног инспектора упутила „ЈП за грађевинско земљиште и путну привреду“ – Беочин на даље поступање. За снимање потока намењен је износ од 400.000,00 динара. Истиче се и то да је процедура јавне набавке у току.

Подносилац притужбе се након обавештења о горе наведеном изјашњењу поново обратио Омбудсману, истичући да се он жалио због тога што се не решава питање санације клизишта и обештећење власника порушених објеката у насељеном месту Раковац. Наводи да се клизиште налази у Старом Раковцу, док је локација о којој је реч у изјашњењу надлежног секретаријата удаљена 6 километара од локације на коју се притужба односи.

Полазећи од горе наведеног Омбудсман  је од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство затражио додатно изјашњење, у којем се тражи да надлежни орган извести Омбудсмана о томе да ли одлука о изради пројеката за санацију клизишта уз Думбовачки поток обухвата и локацију клизишта и порушених објеката у насељеном месту Стари Раковац, на коју се односи притужба, као и да се изјасни о активностима и чињеницама у предмету и достави документацију у вези са наведеном локацијом. Секретаријат ни након ургенције, као ни након поновљене ургенције није поступио по захтеву Омбудсмана.

Будући да Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство није доставио изјашњење о предузетим мерама као ни тражене информације, Омбудсман је о несарадњи органа обавестио Покрајинску владу Аутономне покрајине Војводине, како би предузели мере у оквиру својих овлашћења.