Please select your page

Општинска управа општине Оџаци није доставила Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману тражене информације услед чега је дошло до изостанака потребне сарадње органа

Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману  обратили су се адв. …. из Новог Сада, као пуномоћници ……,притужбом на рад Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине Општинске управе Оџаци. У притужби се наводи да је овом Одељењу поднет захтев за покретање поступка за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта у смислу чл. 70, 101 и 102 Закона о планирању и изградњи, о којем ни након скоро седам месеци од подношења није решено.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман се поступајући по притужби обратио  начелнику Општинске управе захтевом да се изјасни о наводима притужбе. С обзиром на то да тражене информације нису достављене ни након упућене ургенције, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је о свему обавестио Општинско веће општине Оџаци како би, као орган који врши надзор над радом општинске управе предузео мере у оквиру својих овлашћења. Како Општинско веће није доставило изјашњење о предузетим мерама, као ни тражене информације, Покрајински заштитник грађана је о свему обавестио Председника општине и Председника Скупштине општине Оџаци, како би предузели мере у оквиру својих овлашћења.

С обзиром на то да тражено изјашњење није достављено ни након обавештавања Председника општине и Председника скупштине општине Покрајински заштитник грађана је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.