Please select your page

Општинска управа општине Бела Црква није доставила Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману тражене информације услед чега је дошло до изостанака потребне сарадње органа

Приликом службене посете општини Бела Црква, заменица Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је уочила да су на таблама које означавају назив насељеног места Бела Црква на улазу, односно излазу из овог места у правцу Панчева, бојом у спреју прецртани називи општине исписани на језицима и писмима националних мањина. Једини читак назив места на табли био је онај исписан на српском језику, ћириличким писмом.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је овим поводом покренуо поступак по сопственој иницијативи у области остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина и 18. фебруара 2015. године се обратио начелнику Општинске управе Бела Црква наложивши да се уочена неправилност отклони, те да се у року од 15 дана институција извести о предузетим мерама.

Будући да у периоду од скоро месец дана није добио одговор, Покрајински заштитник грађана - омбудсман је начелнику Општинске управе у Белој Цркви 17. марта 2015. упутио и ургенцију на коју је Општинска управа била дужна да се изјасни у року од осам дана.

С обзиром на то да тражене информације нису достављене ни након ургенције, Покрајински заштитник грађана - омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа, о чему у складу са својим овлашћењима овим путем обавештава и јавност.