Please select your page

Родна равноправност

На основу члана 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу бави се заменик/ца Покрајинског омбудсмана за равноправност полова. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у овој области су следећа:


  • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на равноправност полова и дискриминацију по родној основи,
  • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о томе,
  • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања равноправности полова у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
  • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању у области равноправности полова,
  • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
  • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења права грађана/ки по основу рода;
  • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању родне равноправности и начинима заштите грађнаа/ки од дискриминације по основу рода,
  • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању родне равноправности.

 Сва овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана за родну равноправност погледајте у Одлуци.