Please select your page

Годишњи извештај

Годишњи извештај је документ који Покрајински заштитник грађана - омбудсман сваке године подноси скупштини АПВ. Извештај се скупштини АПВ упућује до 31. марта текуће године и односи се на претходну календарску годину. Садржај извештаја, рокови за његову израду и упућивање Скупштини АПВ, као и обавеза његовог објављивања у јавности регулисана је чланом 21 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

На захтев Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Скупштина АПВ Годишњи извештај ставља на дневни ред једне од својих седница и расправља о њему. Скупштина на основу скупштинске расправе о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана може донети одређене закључке. Важно је напоменути да Скупштина не усваја нити одобрава Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана будући да се ради о документу независне покрајинске институције у коме она износи мишљење о стању у области људских права у АП Војводини у одређеној години.