Please select your page

2015

Извор финансирања 0600 - Донације од међународних организација

Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 4014 -  Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је дана 20.03.2015. склопио Споразум са телом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена – УНWОМЕН, о реализацији пројекта бр. 0093801/01 ЛОА под називом «Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа», као део већег пројекта «Оквир развојних резултата за Србију унутар стратешке ноте регионалне канцеларије за Европу и Централну Азију 2015-2017». За реализацију поменутог пројекта а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину, по основу Текућих донација од међународних организација, планирани су приходи у износу од 1.445.000,00 динара, а утрошено је укупно 1.435.390,20 динара.

Функ.клас.  Екон. клас  ОПИС Планирана средства из донације у 2015.  у динарима Извршење са 31.12. 2015. у динарима  % извршења 
 330          
  421 Стални трошкови 5.000,00 0,00 0,00
  422  Трошкови путовања  130.000,00 130.000,00 100%
  423  Услуге по уговору  1.290.000,00  1.288.592,63 99,89%
  426    20.000,00 16.797,57 83,99% 
 УКУПНО     1.445.000,00 1.435.390,20 99,33% 

Страница је у припреми!