Please select your page

Md Osi 2014Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočava se sa mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu, koje se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti. Predrasude i stereotipi prema osobama sa invaliditetom dovode do diskriminacije, kojom su naročito pogođene žene sa invaliditetom, dvostruko marginalizovane zbog svog rodnog identiteta.

Glavni problemi osoba sa invaliditetom jesu neodgovarajući uslovi života, visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, socijalna nevidljivost i izolacija, nepristupačnost, kako organa državne uprave, tako i kulturnih, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite, javnog prevoza, informacija i informacionih tehnologijama.

Opširnije: Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom: Pozitivno zakonodavstvo ne znači...


2013-12-05 11.16.22-1

Institucija Pokrajinskog ombudsmana održala je danas u Vladi AP Vojvodine sastanak povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tema sastanka na kojem su učestvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave i organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom bila je položaj osoba sa invaliditetom u opštinama i gradovima Vojvodine

Pokrajinska ombudsmanka, Aniko Muškinja Hajnrih je otvarajući sastanak istakla da je na osnovu prikupljenih podataka u istraživanju stekla utisak da jedinice lokalne samouprave problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom pristupaju formalno i često nedovoljno ozbiljno. „Pokrajinski ombudsman, sa druge strane, dobija veoma malo pritužbi od osoba sa invaliditetom, što ne znači da se njihova prava ne krše“ istakla je ombudsmanka i navela da je ova instuticija spremna da svoje kapacitete i znanje stavi u službu rešavanja problema osoba sa invaliditetom.

Opširnije: Održan sastanak o položaju osoba sa invaliditetom u opštinama i gradovima Vojvodine


saopstenje rivPokrajinski ombudsman je ovog meseca pokrenuo akciju obilaska organizacija na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Posete i neposredni razgovori sa predstavnicima organizacija treba da doprinesu upoznavanju rada ovih organizacija i problema sa kojima se one susreće u ostvarivanju svojih ciljeva i pružanju usluga korisnicima, te upoznavanju ovih organizacija sa radom Pokrajinskog ombudsmana i nadležnostima institucije u zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Pokrajinski ombudsman će na osnovu prikupljenih informacija utvrditi buduće aktivnosti kojima bi na najbolji i najefikasniji način mogao da doprinese unapređenju poštovanja prava osoba sa invaliditetom, kao i boljem i uspešnijem radu organizacija, službi i ustanova koja se bave ovom problematikom.

Opširnije: Pokrajinski ombudsman pokrenuo akciju obilaska organizacija koje se bave pitanjima osoba sa...


IMG 3773Zamenica za ravnopravnost polova u instituciji Pokrajinski ombudsman Danica Todorov govorila je na početku trening programa za monitoring prava osoba sa invaliditetom u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom” koji se održava u Novom Sadu.

Učesnicima treninga ukazala je na nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana i iskustva u zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom, odnosno na postupanje po njihovim pritužbama. Institucija Pokrajinskog ombudsmana nastoji da primenjuje celovit pristup koji omogućuje sagledavanje višestruke diskriminacije osoba sa invaliditetom – s obzirom na delatnost tri specijalizovana/e zamenika/ce – za zaštitu prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, kao i činjenicu da Pokrajinski ombudsman obavlja deo poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih, ponižavajućih kazni i postupaka u ustanovama socijalne zaštite.

Opširnije: Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov o pravima osoba sa invaliditetom


resursnicentar-logo2