Please select your page

Општинска управа Општине Рума поступила је у складу са предлогом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и обезбедила процесне услове за одлучивање о давању у закуп станова у својини општине

Покрајинском заштитнику грађана– омбудсману обратила се грађанка, самохрана мајка четворо деце из Руме, молбом да јој се помогне да реши своје стамбено питање, јер је користила стан у општинској својини без правног основа. Институција Омбудсмана се током поступка више пута обраћала Општинској управи Општине Рума поводом овог предмета, а у циљу решавања стамбеног питања. Општинска управа се још 2013. године сагласила да подноситељка притужбе може да користи спорни стан у општинској својини, све до проналажења трајног решења. Након више обраћања и одговора без конкретних одлука, Покрајински заштитник грађана је затражио да се предузму све мере и коначно реши поступак, јер се у одговорима општинске управе наводило следеће:

  • да је Комисија за пословни простор у јавној својини Општине Рума предмет уступила Јавном правобранилаштву Општине Рума на поступање;
  • Јавно правобранилаштво Општине Рума се огласило ненадлежним и предмет уступило Одељењу за урбанизам и комунално стамбене послове Општинске управе Општине Рума;
  • Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове Општинске управе навело је да није надлежно да поступа у конкретном случају већ да је надлежна Комисија за пословни простор у јавној својини Општине Рума;
  • Комисија за пословни простор нас је обавестила да решава само питања пословног простора, али не и стамбеног у својини општине.

Покрајински заштитник грађана је закључио да су наведени органи проузроковали одуговлачење поступка на штету грађана, тиме што су се оглашавали ненадлежним, а општина није благовремено оформила комисију као тело које би било надлежно.

Сходно томе, затражено је да се без одлагања предмет уступи на одлучивање надлежном органу који ће одлучити о захтеву подноситељке притужбе. Коначно, према изјашњењу Одељења урбанизам и комунално-стамбене послове Општине Рума председник општине је именовао чланове Комисије за давање у закуп станова у власништву Општине Рума, те је Комисија већ на првом састанку 14.10.2015. године размотрила захтев да се подноситељки притужбе додели стан. На основу предлога комиисије председник Општине Рума је донео одлуку којом се сагласио да подноситељка притужбе са ЈП „Стамбено“ Рума закључи уговор о закупу стана на одређено време за период од 30.10.2015. до 30.10.2016. године.

Имајући у виду наведено, Општинска управа Општине Рума поступила је у складу са предлогом Покрајинског заштитника грађана и обезбедила процесне услове за одлучивање о давању у закуп станова и предузела мере у циљу решавања захтева грађанке из Руме.