Please select your page

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање отклонио повреду права грађана, узроковану незаконитим радом извршитеља

У спроведеном поступку, Покрајински заштитник грађана је утврдио да је извршитељ за подручје Вишег суда у Новом Саду Светислав Ћурчић у четири закључка одредио спровођење извршења пленидбом 2/3 пензије подноситељке притужбе, те надлежној филијали Републичког фонда за ПИО наложио да новчани износ за који је одређено извршење, у наведеном обиму, исплаћује на рачун извршитеља и истовремено забранио исплату заплењеног дела пензије извршном дужнику или трећем лицу, све до потпуног намирења утврђених потраживања.

С обзиром на то да подноситељка притужбе прима инвалидску пензију – 50%, у укупном месечном износу од 11.701,40 динара, а да је законом прописано да предмет извршења на минималној заради може бити само до једне половине зараде, као и да се одредбе закона које се односе на извршење на заради сходно примењују и на извршења на примањима по основу социјалног осигурања, омбудсман је организацији социјалног осигурања указао на утврђену неправилност и позвао да предузме одговарајуће мере ради заштите и поштовања начела законитости.

Републички фонд за ПИО обавестио је омбудсмана да ће у првој наредној исплати износ обуставе пензије подноситељке притужбе смањити на половину укупног износа, те је на тај начин отклонио повреду права узроковану незаконитим радом извршитеља.

Поступајући по притужби омбудсман је посебно имао у виду висину укупног дуговања за које је одређено извршење у свим поступцима, с обзиром на материјално, као и здравствено стање подноситељке притужбе, односно висину њених примања, а посебно чињеницу да су предметна извршења одређена против њеног бившег супруга као извршног дужника, те да постоји основ сумње да је извршитељ противзаконито и на преварни начин, користећи се стањем нужде, тешким материјалним стањем, лакомисленошћу именоване и узнемиравајући је, прибавио њену изјаву да је сагласна да извршитељ спроведе извршење утврђено против другог лица на њеној пензији, у вези са чим ће Покрајински заштитник грађана предузети одговарајуће мере.