Please select your page

Министарство државне управе и локалне самоуправе прихватило сугестије Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и наложило матичарским службама у Србији да уједначе праксу уписа личног имена на језику и правопису националне мањине

Институција Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, у области заштите права националних мањина у првој половини 2014. године истраживала је праксу уписа личног имена на језику и правопису националне мањине у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине. Извештај о резултатима истраживања и информација сачињена на основу ових резултата уз сугестије да сваки орган предузме мере у оквиру своје надлежности упућена је, између осталих, и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавестило је Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана да је прихватило сугестије садржане у информацији Покрајинског заштитника грађана упућеној на основу резултата истраживања о раду матичарских служби под називом „Упис личног имена на језику и правопису националне мањине”. На основу ових сугестија Министарство је начелницима општинских и градских управа у Републици Србији упутило мишљење са примером обавештења о поступку и начину уписа личног имена припадника националне мањине у матичне књиге.

Мишљењем Министарства, између осталог, указано је да је потребно да се обавештења о поступку и начину уписа личног имена припадника националне мањине у матичне књиге истакну на огласним таблама градске, односно општинске управе, као и свих матичних подручја јединице локалне самоуправе за која се воде матичне књиге. У јединицама локалне самоуправе у којима је статутом утврђено да је у службеној употреби један или више језика припадника националних мањина, ово обавештење потребно је истаћи и на свим језицима, односно писмима у службеној употреби. Указано је и на обавезу општинске, односно градске управе да мишљење уз пример обавештења достави матичарима свих матичних подручја за које она обезбеђује вођење матичних књига, ради упознавања са садржином и поступања у складу са њим.

Поред тога, Министарство је информацију Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана „Упис личног имена на језику и правопису националне мањине” и поменуто мишљење доставило и Управном инспекторату како би се пратило стање у овој области и предузимала сва општа и посебна овлашћења надзорног органа према имаоцима јавног овлашћења у повереним пословима матичних књига.