Please select your page

Отклоњене недоумице пореског обвезника у вези са начином обрачуна камате на доспеле, а неизвршене пореске обавезе

Покрајинском омбудсману обратио се представком грађанин из Суботице захтевом да Служба локалне пореске администрације обустави обрачун камате на камату у односу на утврђени дуг наиме пореза на имовину. Подносилац  представке је истакао да је такав начин обрачуна камате противуставан према схватању Уставног суда.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Службе локалне пореске администрације Градске управе Суботица о томе за коју годину је утврђен дуг на име пореза на имовину и на који начин је камата обрачуната. Притом је подносиоцу представке скренута пажња да његова представка садржи нетачне констатације у вези са применом пореских прописа и обрачуном камате. Одлуком Уставног суда ( „Сл. гласник РС“ бр. 73/2012), на коју се подносилац представке позива, проглашена је противуставном одредба Закона о висини стопе затезне камате у делу којим се затезна камата обрачунава комфорном методом, али се та одлука не односи на Закон о пореском поступку и пореској администрацији. Уставни суд не ствара правну норму већ је искључиво надлежан да укида постојећу норму и одлука Уставног суда има правно обавезујуће дејство само у односу на пропис који је био предмет оцењивања. Након доношења поменуте одлуке Уставног суда усвојене су измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којима је почев од 01.01.2013. године уведен нови принцип обрачуна камате. Имајући у виду основно начело временског важења пореских прописа, односно да се пореска обавеза утврђује на основу прописа који су били на снази у време њеног настанка, камата на доспеле а неизмирене обавезе до 01.01.2013. године се обрачунава применом комфорне методе, док се од тог датума камате на исте обавезе, као и на обавезе које су након тог датума доспеле и које нису извршене обрачунавају на основу Закона о изменамма Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 93/12).

У опширном изјашњењу Службе локалне пореске администрације Градске управе Суботица предочено је да је камата на доспеле а неизмирене обавезе до 01.01.2013. године обрачуната у складу са одредбом члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, применом комфорне методе, а од тог датума применом простог интересног рачуна од сто, у складу са изменама поменутог закона.

Увидом у достављена решења о утврђеном порезу на имовину за период од 2010. до 2013. године, као и прегледом стања на рачуну корисника, Покрајински омбудсман је утврдио да није дошло до повреде људских права или неправилног поступања Службе локалне пореске администрације у Суботици у односу на подносиоца представке. Установљено је да је незадовољство подносиоца представке било проузроковано недовољним познавањем правних прописа, те је поступање Покрајинског омбудсмана било усмерено на упознавање пореског обвезника са својим правима и обавезама у конкретном случају.