Please select your page

Служба за катастар непокретности у Ади у току поступка отклонила неправилност у раду

У мају 2013. године поднета је представка Покрајинском омбудсману у којој  је подносилац представке – заступник привредног друштва са ограниченом одговорношћу - навео да је то друштво закључило уговор о купопродаји непокретности који је оверен пред надлежним судом три године пре подношења представке, али да је Одсек Службе за катастар непокретности у Ади одбио да по његовом захтеву упише право својине на овој непокретности.

У току поступка затражено је изјашњење од Одсека Службе за катастар непокретности у Ади и обавештена је Служба за катастар непокретности у Кикинда којој она организационо припада.

Служба за катастар непокретности у Кикинди крајем јула 2013. године обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да је утврђено да је по захтеву продавца непокретности која је предмет купопродајног уговора, дозвољен упис промене облика својине и врсте права – упис приватне својине. Разматрање захтева за упис промене носиоца права својине уследило је након наступања коначности поменуте одлуке. Служба за катастар непокретности Кикинда наложила је Одсеку Службе у Ади да подносиоца представке писмено обавести о разлозима нерешавања по његовом захтеву за промену носиоца права на непокретности у законском року.

Одсек Службе за катастар непокретности у Ади почетком августа 2013. године донео је решење о упису права својине на непокретности и о томе обавестио Покрајинског омбудсмана. Поступак је обустављен јер је орган управе током поступка отклонио неправилности на које је Покрајински омбудсман указао.