Please select your page

„Nakon što je Ombudsman utvrdio postojanje nepravilnosti u postupanju Republičkog geodetskog zavoda, ova organizacija preduzela je odgovarajuće radnje radi otklanjanja posledica nastalih nepravilnim postupanjem i sprečavanja nastanka novih povreda ljudskih prava“

Pokrajinski zaštitnik građana utvrdio je da je Služba za katastar nepokretnosti u Bačkoj Palanci postupila protivno zakonskim odredbama jer je J. B. iz Kule naplatila republičku administrativnu taksu i taksu za pružanje usluga, prilikom izdavanja uverenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti, koje joj je bilo neophodno radi sticanja statusa energetski zaštićenog kupca i ostvarivanja prava na umanjenje troškova za isporučenu električnu ili toplotnu energiju, saglasno propisanom postupku. Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, propisano je da se postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće podnošenjem zahteva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, uz koji se obavezno prilaže i dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti. Status energetski zaštićenog kupca može steći domaćinstvo čiji član na osnovu akta organa nadležnog za socijalna pitanja ostvaruje prava iz socijalne zaštite, odnosno čijem članu može biti ugrožen život ili zdravlje obustavom ili ograničenjem isporuke električne energije ili prirodnog gasa zbog zdravstvenog stanja, invalidnosti ili fizičke nesposobnosti. U skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o državnom premeru i katastru, ne plaća se taksa za spise i radnje koji su potrebni radi ostvarivanja nekog prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nakon što je ombudsman obavestio nadležnu organizaciju o utvrđenoj nepravilnosti, Republički geodetski zavod uputio je svim službama za katastar nepokretnosti u Republici Srbiji uputstvo, radi jednobraznog postupanja po istim zahtevima stranaka. Služba za katastar nepokretnosti u Bačkoj Palanci naknadno je obavestila ombudsmana da će podnositeljki pritužbe vratiti pogrešno naplaćen iznos, o čemu je izdala i odgovarajuću potvrdu, te da će u budućim slučajevima postupati u skladu sa pozitivnim propisima.

Opširnije...


Pokrajinski ombudsman je primio predstavku građanke koja se žalila na Gradsku upravu za opšte poslove i Službu za zajedničke poslove Grada Novog Sada, jer je u prostorijama Gradske kuće doživela neprijatnu situaciju kao majka četvorogodišnjeg deteta sa Daunovim sindromom.

Podnositeljka predstavke je spornom prilikom čekala u redu u šalter sali Gradske kuće sa svojim detetom, kako bi joj bilo izdato potrebno uverenje. U tom trenutku na istom mestu pored nje i deteta, nalazilo i oko 50 građana koji su čekali u redu za izdavanje i overu dokumenata, kao i da ona nije bila jedina majka sa malim detetom, pa su se deca ubrzo sprijateljila i počela da se igraju. Igra dece je u dva navrata prouzrokovala prema deci „izrazito grubo i neumesno ophođenje službenih lica u šalter sali (šefa pisarnice i radnika obezbeđenja), bez prethodnog obraćanja njihovim roditeljima i uz izgovor da je takvo ponašanje dece neprihvatljivo“. Podnositeljka tvrdi da je na ovakvu reakciju službenih lica odreagovala tako što im je predočila da njeno dete ima Daunov sindrom, kao i da bi radi izbegavanja ovakvih situacija bilo neophodno da majke sa malom decom imaju prednost u odnosu na ostale građane koji čekaju u redu.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila anonimna grupa građana izražavajući nezadovoljstvo odlukom o raspodeli sredstava po jednom od konkursa za sufinasiranje projekata u kulturi koji je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sprovodio. Nezadovoljstvo podnosilaca predstavke se ogledalo u tome što su, prema njihovim navodima, jednom od učesnika konkursa dodeljena sredstva u iznosu koliko i svim ostalim učesnicima zajedno, kao i da se radi o subjektu koji nije ni mogao učestvovati na konkursu.

Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje o navodima iz predstavke, a posebno o pravnom osnovu po kome je prijava subjekta kome su po konkursu odobrena značajna sredstava uzeta u razmatranje od strane nadležne komisije s obzirom na to da isto nema status pravnog lica, a koja su jedino mogla da konkurišu prema uslovima konkursa. Pokrajinski sekretarijat izjasnio se, između ostalog, da je prilikom izrade opštih uslova konkursa došlo do nenamerne tehničke omaške jer je umesto da u tekstu konkursa bude navedeno da mogu da učestvuju pojedinačno navedeni subjekti kao i „drugi subjekti kulture“ navedeno „i druga pravna lica“. U izjašnjenju stoji i da će Komisija u najskorijem roku razmotriti navode iz dopisa Pokrajinskog ombudsmana, zauzeti stav i doneti zaključak na osnovu kog će Konkurs biti ponovljen u manjem, spornom, delu.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu obratio se podnosilac predstavke koji je naveo da je u ime njegovog brata podneo zahtev Filijali za Južno-banatski okrug Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za njegovo upućivanje na lečenje u zdravstvenu ustanovu specijalizovanu za rehabilitaciju. Prvostepena lekarska komisija Filijale za Južno-banatski okrug dala je mišljenje da osigurano lice ne ispunjava uslove za upućivanje na rehabilitaciju.

Filijala za južno-banatski okrug izvestila je Pokrajinskog ombudsmana da se Drugostepena lekarska komisija saglasila sa ocenom Prvostepene lekarske komisije, te da je donela rešenje kojim se odbija zahtev za ostvarivanje prava na rehabilitaciju. Protiv ovog rešenja podnosilac predstavke izjavio je žalbu Pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje. 

Pokrajinski ombudsman je na osnovu priložene dokumentacije uočio da je podnosilac predstavke u prigovoru Drugostepenoj lekarskoj komisiji naveo da nije podneo zahtev za upućivanje na lečenje u ustanovu specijalizovanu za rehabilitaciju na osnovu dijagnoza zbog kojih je Prvostepena lekarska komisija odbila njegov zahtev, već da se njegov zahtev odnosio na drugu dijagnozu koja je predviđena Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Opširnije...


Podnositeljka predstavke navela je da JP „Stambeno“ u Rumi nije pravilno uračunalo uplate po računima za grejanje u julu, avgustu i septembru 2013, s obzirom na to da je od oktobra meseca počela naplata cene grejanja po metodologiji obračuna isporučene toplotne energije, a opštinskom odlukom i tarifnim sistemom koji su stupili na snagu 06. jula 2013. godine određeno je da početak naplate za isporuku za narednu grejnu sezonu počinje da teče od 1. jula tekuće godine, te da obračun toplotne energije za mesece kada se isporuka vrši sadrži varijabilni i fiksni deo, a za ostale mesece kada nema isporuke sadrži samo fiksni deo. Uprkos navedenom, javno preduzeće je utvrdilo cenu toplotne energije koja se obračunava po m2, te tako izvršilo obračun toplotne energije za period jul-septembar 2013. godine i ispostavilo sporne račune.

Pokrajinski ombudsman obratio se zahtevom za izjašnjenje pomenutom javnom preduzeću. Podnositeljka predstavke je upućena na mogućnost podnošenja prijave tržišnoj inspekciji, s obzirom na to da je Zakonom o energetici propisano da nadzor nad sprovođenjem odredaba zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši i ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača. Takođe je obaveštena da je Zakonom o komunalnim delatnostima propisano da je komunalni inspektor dužan da postupa po prijavama pravnih i fizičkih lica u vezi sa poslovima iz nadležnosti komunalne inspekcije i da u roku od osam radnih dana o rezultatima postupka obavesti podnosioca prijave.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu obratio se predstavkom građanin iz Subotice zahtevom da Služba lokalne poreske administracije obustavi obračun kamate na kamatu u odnosu na utvrđeni dug naime poreza na imovinu. Podnosilac  predstavke je istakao da je takav način obračuna kamate protivustavan prema shvatanju Ustavnog suda.

Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenje Službe lokalne poreske administracije Gradske uprave Subotica o tome za koju godinu je utvrđen dug na ime poreza na imovinu i na koji način je kamata obračunata. Pritom je podnosiocu predstavke skrenuta pažnja da njegova predstavka sadrži netačne konstatacije u vezi sa primenom poreskih propisa i obračunom kamate. Odlukom Ustavnog suda ( „Sl. glasnik RS“ br. 73/2012), na koju se podnosilac predstavke poziva, proglašena je protivustavnom odredba Zakona o visini stope zatezne kamate u delu kojim se zatezna kamata obračunava komfornom metodom, ali se ta odluka ne odnosi na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ustavni sud ne stvara pravnu normu već je isključivo nadležan da ukida postojeću normu i odluka Ustavnog suda ima pravno obavezujuće dejstvo samo u odnosu na propis koji je bio predmet ocenjivanja. Nakon donošenja pomenute odluke Ustavnog suda usvojene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojima je počev od 01.01.2013. godine uveden novi princip obračuna kamate. Imajući u vidu osnovno načelo vremenskog važenja poreskih propisa, odnosno da se poreska obaveza utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, kamata na dospele a neizmirene obaveze do 01.01.2013. godine se obračunava primenom komforne metode, dok se od tog datuma kamate na iste obaveze, kao i na obaveze koje su nakon tog datuma dospele i koje nisu izvršene obračunavaju na osnovu Zakona o izmenamma Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br. 93/12).

Opširnije...


Podnositeljke predstavke – samostalne umetnice - u predstavci podnetoj u junu 2013. godine navele su da im je utvrđeno svojstvo samostalnog umetnika od strane reprezentativnog udruženja u kulturi i da su se u više navrata obraćale Opštinskoj upravi Vršac i zahtevale da im shodno odredbama Zakona o kulturi, opština izmiri doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Članom 70 Zakona o kulturi propisano je da se sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture obezbeđuju u budžetu autonomne pokrajine, odnosno budžetu jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. U stavu 2 istog člana je navedeno da bliže uslove i način sticanja prava na uplatu doprinosa propisuje nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave.

Pokrajinski ombudsman je od načelnika Opštinske uprave Vršac zatražio informaciju o tome kako je pitanje plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika uređeno u toj opštini. Načelnik je u izjašnjenju naveo da je Opštinsko veće utvrdilo Predlog odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, te da je isti upućen na razmatranje i donošenje Skupštini opštine Vršac. Skupština opština je u novembru 2013. godine, po obraćanju Pokrajinskog ombudsmana, usvojila opšti akt kojim je uređeno pitanje plaćanja doprinosa za samostalne umetnike, nakon čega je postupak po predstavci obustavljen.


U maju 2013. godine podneta je predstavka Pokrajinskom ombudsmanu u kojoj  je podnosilac predstavke – zastupnik privrednog društva sa ograničenom odgovornošću - naveo da je to društvo zaključilo ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je overen pred nadležnim sudom tri godine pre podnošenja predstavke, ali da je Odsek Službe za katastar nepokretnosti u Adi odbio da po njegovom zahtevu upiše pravo svojine na ovoj nepokretnosti.

U toku postupka zatraženo je izjašnjenje od Odseka Službe za katastar nepokretnosti u Adi i obaveštena je Služba za katastar nepokretnosti u Kikinda kojoj ona organizaciono pripada.

Služba za katastar nepokretnosti u Kikindi krajem jula 2013. godine obavestila je Pokrajinskog ombudsmana o tome da je utvrđeno da je po zahtevu prodavca nepokretnosti koja je predmet kupoprodajnog ugovora, dozvoljen upis promene oblika svojine i vrste prava – upis privatne svojine. Razmatranje zahteva za upis promene nosioca prava svojine usledilo je nakon nastupanja konačnosti pomenute odluke. Služba za katastar nepokretnosti Kikinda naložila je Odseku Službe u Adi da podnosioca predstavke pismeno obavesti o razlozima nerešavanja po njegovom zahtevu za promenu nosioca prava na nepokretnosti u zakonskom roku.

Odsek Službe za katastar nepokretnosti u Adi početkom avgusta 2013. godine doneo je rešenje o upisu prava svojine na nepokretnosti i o tome obavestio Pokrajinskog ombudsmana. Postupak je obustavljen jer je organ uprave tokom postupka otklonio nepravilnosti na koje je Pokrajinski ombudsman ukazao.


Podnosilac predstavke je naveo da mu bivši poslodavac nije uplatio doprinose za period 16.06.2008. - 07.05.2013, a imao je saznanja da su kod poslodavca pokrenuti postupci kontrole od strane Poreske uprave.

U izjašnjenju Filijale Poreske uprave u Bačkoj Palanci utvrđeno je da su kancelarijske kontrole, čiji predmet je bio utvrđivanje i naplata doprinosa za period između 2008. i 2013. godine, vršene u četiri navrata, te da su doprinosi za podnosioca predstavke uplaćeni u celosti za period od 2008. do polovine 2012. godine, a da je prinudna naplata preostalog duga (za period od septembra 2012. do maja 2013. godine) u toku. Podnosiocu predstavke predloženo je da se obrati nadležnoj Filijali Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Bačkoj Palanci (u daljem tekstu: Filijala PF PIO u Bačkoj Palanci) radi provere obračuna izmirenih doprinosa.

Filijala PF PIO u Bačkoj Palanci podnosioca predstavke je obavestila da je potrebno da njegov poslodavac podnese M-4 obrasce po završenom postupku prinudne naplate kako bi staž osiguranja mogao biti upisan. Pokrajinski ombudsman zatražio je informacije od Filijale PF PIO u Bačkoj Palanci o tome koje su mere preduzete protiv poslodavca zbog neblagovremenog podnošenja M-4 obrazaca i radi prikupljanja podataka koji su neophodni za evidentiranje staža osiguranja podnosioca predstavke.

Filijala PF PIO u Bačkoj Palanci obavestila je Pokrajinskog ombudsmana o tome da je protiv poslodavca podneta prekršajna prijava zbog nepodnošenja M-4 obrasca za 2011. godinu, a da mu je po obraćanju Pokrajinskog ombudsmana upućena opomena za predaju M-4 obrazaca za 2012. godinu, te da su od Filijale Poreske uprave u Bačkoj Palanci zatražene informacije i dokazi o naplati doprinosa. U sledećem izjašnjenju Filijala RF PIO obavestila je Pokrajinskog ombudsmana o tome da su nedostajući M-4 obrasci pribavljeni i da su podaci u matičnoj evidenciji PF PIO ažurirani za period za koji su doprinosi naplaćeni.

Opširnije...


Podnositeljki predstavke po okončanju radnog spora bivši poslodavac AD „Željezničar“ u aprilu 2013. godineisplatioje dosuđeni iznos neisplaćenih zarada,ali nije izmirio i obaveze po osnovu doprinosaza obavezno socijalno osiguranje. Podnositeljka predstavke do ove informacije je došla nakon što se obratila Filijali Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Subotici, zahtevom za dostavljanje podataka o tome da li su za presudom utvđeni period od 2011. do 2013. godine u celosti obračunati i uplaćeni doprinosi, odnosno da li su ispunjene pretpostavke za ponovno utvrđivanje visine starosne penzije, koja bi u svetlu uplaćenih doprinosa bila viša.

Filijala Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Subotici, obavestila je Pokrajinskog ombudsmana o tome dasu doprinosi većim delom izmireni, ali da poslodavac nije dostavio dokaze o eventualnim naknadnim uplatama doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period koji nedostaje.

Kako je za utvrđivanje i naplatu dopirnosa nadležna Poreska uprava, zatraženo je izjašnjenje od FilijalePoreske upraveu Subotici. Filijala jeobavestila Pokrajinskog ombudsmana o tome da je po izvršenoj terenskoj kontroli kod poslodavca doneto rešenje kojim su utvrđene obaveze po osnovu naknadno isplaćene zaradete je poslodavac u oktobru 2013. godine i izvršio uplatu poreza i doprinosa utvrđenih pomenutim rešenjem. Filijali Subotica Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podnet je odgovarajući obrazac sa podacima o plaćenim doprinosima, a podnositeljki predstavke utvrđen je novi iznos penzije počev od decembra 2013. godine. 

Opširnije...