Please select your page

„Након што је Омбудсман утврдио постојање неправилности у поступању Републичког геодетског завода, ова организација предузела је одговарајуће радње ради отклањања последица насталих неправилним поступањем и спречавања настанка нових повреда људских права“

Покрајински заштитник грађана утврдио је да је Служба за катастар непокретности у Бачкој Паланци поступила противно законским одредбама јер је Ј. Б. из Куле наплатила републичку административну таксу и таксу за пружање услуга, приликом издавања уверења о поседовању непокретности и приходима од непокретности, које јој је било неопходно ради стицања статуса енергетски заштићеног купца и остваривања права на умањење трошкова за испоручену електричну или топлотну енергију, сагласно прописаном поступку. Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије, прописано је да се поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца покреће подношењем захтева надлежном органу јединице локалне самоуправе, уз који се обавезно прилаже и доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности. Статус енергетски заштићеног купца може стећи домаћинство чији члан на основу акта органа надлежног за социјална питања остварује права из социјалне заштите, односно чијем члану може бити угрожен живот или здравље обуставом или ограничењем испоруке електричне енергије или природног гаса због здравственог стања, инвалидности или физичке неспособности. У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Закона о државном премеру и катастру, не плаћа се такса за списе и радње који су потребни ради остваривања неког права из области социјалне заштите.

Након што је омбудсман обавестио надлежну организацију о утврђеној неправилности, Републички геодетски завод упутио је свим службама за катастар непокретности у Републици Србији упутство, ради једнобразног поступања по истим захтевима странака. Служба за катастар непокретности у Бачкој Паланци накнадно је обавестила омбудсмана да ће подноситељки притужбе вратити погрешно наплаћен износ, о чему је издала и одговарајућу потврду, те да ће у будућим случајевима поступати у складу са позитивним прописима.

Опширније...


Покрајински омбудсман је примио представку грађанке која се жалила на Градску управу за опште послове и Службу за заједничке послове Града Новог Сада, јер је у просторијама Градске куће доживела непријатну ситуацију као мајка четворогодишњег детета са Дауновим синдромом.

Подноситељка представке је спорном приликом чекала у реду у шалтер сали Градске куће са својим дететом, како би јој било издато потребно уверење. У том тренутку на истом месту поред ње и детета, налазило и око 50 грађана који су чекали у реду за издавање и оверу докумената, као и да она није била једина мајка са малим дететом, па су се деца убрзо спријатељила и почела да се играју. Игра деце је у два наврата проузроковала према деци „изразито грубо и неумесно опхођење службених лица у шалтер сали (шефа писарнице и радника обезбеђења), без претходног обраћања њиховим родитељима и уз изговор да је такво понашање деце неприхватљиво“. Подноситељка тврди да је на овакву реакцију службених лица одреаговала тако што им је предочила да њено дете има Даунов синдром, као и да би ради избегавања оваквих ситуација било неопходно да мајке са малом децом имају предност у односу на остале грађане који чекају у реду.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила анонимна група грађана изражавајући незадовољство одлуком о расподели средстава по једном од конкурса за суфинасирање пројеката у култури који је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање спроводио. Незадовољство подносилаца представке се огледало у томе што су, према њиховим наводима, једном од учесника конкурса додељена средства у износу колико и свим осталим учесницима заједно, као и да се ради о субјекту који није ни могао учествовати на конкурсу.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање о наводима из представке, а посебно о правном основу по коме је пријава субјекта коме су по конкурсу одобрена значајна средстава узета у разматрање од стране надлежне комисије с обзиром на то да исто нема статус правног лица, а која су једино могла да конкуришу према условима конкурса. Покрајински секретаријат изјаснио се, између осталог, да је приликом израде општих услова конкурса дошло до ненамерне техничке омашке јер је уместо да у тексту конкурса буде наведено да могу да учествују појединачно наведени субјекти као и „други субјекти културе“ наведено „и друга правна лица“. У изјашњењу стоји и да ће Комисија у најскоријем року размотрити наводе из дописа Покрајинског омбудсмана, заузети став и донети закључак на основу ког ће Конкурс бити поновљен у мањем, спорном, делу.

Опширније...


Покрајинском омбудсману обратио се подносилац представке који је навео да је у име његовог брата поднео захтев Филијали за Јужно-банатски округ Републичког фонда за здравствено осигурање за његово упућивање на лечење у здравствену установу специјализовану за рехабилитацију. Првостепена лекарска комисија Филијале за Јужно-банатски округ дала је мишљење да осигурано лице не испуњава услове за упућивање на рехабилитацију.

Филијала за јужно-банатски округ известила је Покрајинског омбудсмана да се Другостепена лекарска комисија сагласила са оценом Првостепене лекарске комисије, те да је донела решење којим се одбија захтев за остваривање права на рехабилитацију. Против овог решења подносилац представке изјавио је жалбу Покрајинском фонду за здравствено осигурање. 

Покрајински омбудсман је на основу приложене документације уочио да је подносилац представке у приговору Другостепеној лекарској комисији навео да није поднео захтев за упућивање на лечење у установу специјализовану за рехабилитацију на основу дијагноза због којих је Првостепена лекарска комисија одбила његов захтев, већ да се његов захтев односио на другу дијагнозу која је предвиђена Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију.

Опширније...


Подноситељка представке навела је да ЈП „Стамбено“ у Руми није правилно урачунало уплате по рачунима за грејање у јулу, августу и септембру 2013, с обзиром на то да је од октобра месеца почела наплата цене грејања по методологији обрачуна испоручене топлотне енергије, а општинском одлуком и тарифним системом који су ступили на снагу 06. јула 2013. године одређено је да почетак наплате за испоруку за наредну грејну сезону почиње да тече од 1. јула текуће године, те да обрачун топлотне енергије за месеце када се испорука врши садржи варијабилни и фиксни део, а за остале месеце када нема испоруке садржи само фиксни део. Упркос наведеном, јавно предузеће је утврдило цену топлотне енергије која се обрачунава по м2, те тако извршило обрачун топлотне енергије за период јул-септембар 2013. године и испоставило спорне рачуне.

Покрајински омбудсман обратио се захтевом за изјашњење поменутом јавном предузећу. Подноситељка представке је упућена на могућност подношења пријаве тржишној инспекцији, с обзиром на то да је Законом о енергетици прописано да надзор над спровођењем одредаба закона и прописа донетих на основу овог закона врши и министарство надлежно за послове трговине преко тржишних инспектора, у складу са законом којим се уређује трговина и законом којим се уређује заштита потрошача. Такође је обавештена да је Законом о комуналним делатностима прописано да је комунални инспектор дужан да поступа по пријавама правних и физичких лица у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.

Опширније...


Покрајинском омбудсману обратио се представком грађанин из Суботице захтевом да Служба локалне пореске администрације обустави обрачун камате на камату у односу на утврђени дуг наиме пореза на имовину. Подносилац  представке је истакао да је такав начин обрачуна камате противуставан према схватању Уставног суда.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Службе локалне пореске администрације Градске управе Суботица о томе за коју годину је утврђен дуг на име пореза на имовину и на који начин је камата обрачуната. Притом је подносиоцу представке скренута пажња да његова представка садржи нетачне констатације у вези са применом пореских прописа и обрачуном камате. Одлуком Уставног суда ( „Сл. гласник РС“ бр. 73/2012), на коју се подносилац представке позива, проглашена је противуставном одредба Закона о висини стопе затезне камате у делу којим се затезна камата обрачунава комфорном методом, али се та одлука не односи на Закон о пореском поступку и пореској администрацији. Уставни суд не ствара правну норму већ је искључиво надлежан да укида постојећу норму и одлука Уставног суда има правно обавезујуће дејство само у односу на пропис који је био предмет оцењивања. Након доношења поменуте одлуке Уставног суда усвојене су измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којима је почев од 01.01.2013. године уведен нови принцип обрачуна камате. Имајући у виду основно начело временског важења пореских прописа, односно да се пореска обавеза утврђује на основу прописа који су били на снази у време њеног настанка, камата на доспеле а неизмирене обавезе до 01.01.2013. године се обрачунава применом комфорне методе, док се од тог датума камате на исте обавезе, као и на обавезе које су након тог датума доспеле и које нису извршене обрачунавају на основу Закона о изменамма Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 93/12).

Опширније...


Подноситељке представке – самосталне уметнице - у представци поднетој у јуну 2013. године навеле су да им је утврђено својство самосталног уметника од стране репрезентативног удружења у култури и да су се у више наврата обраћале Општинској управи Вршац и захтевале да им сходно одредбама Закона о култури, општина измири доприносе за обавезно социјално осигурање. Чланом 70 Закона о култури прописано је да се средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе обезбеђују у буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе, у складу са законом. У ставу 2 истог члана је наведено да ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе.

Покрајински омбудсман је од начелника Општинске управе Вршац затражио информацију о томе како је питање плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника уређено у тој општини. Начелник је у изјашњењу навео да је Општинско веће утврдило Предлог одлуке о ближим условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, те да је исти упућен на разматрање и доношење Скупштини општине Вршац. Скупштина општина је у новембру 2013. године, по обраћању Покрајинског омбудсмана, усвојила општи акт којим је уређено питање плаћања доприноса за самосталне уметнике, након чега је поступак по представци обустављен.


У мају 2013. године поднета је представка Покрајинском омбудсману у којој  је подносилац представке – заступник привредног друштва са ограниченом одговорношћу - навео да је то друштво закључило уговор о купопродаји непокретности који је оверен пред надлежним судом три године пре подношења представке, али да је Одсек Службе за катастар непокретности у Ади одбио да по његовом захтеву упише право својине на овој непокретности.

У току поступка затражено је изјашњење од Одсека Службе за катастар непокретности у Ади и обавештена је Служба за катастар непокретности у Кикинда којој она организационо припада.

Служба за катастар непокретности у Кикинди крајем јула 2013. године обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да је утврђено да је по захтеву продавца непокретности која је предмет купопродајног уговора, дозвољен упис промене облика својине и врсте права – упис приватне својине. Разматрање захтева за упис промене носиоца права својине уследило је након наступања коначности поменуте одлуке. Служба за катастар непокретности Кикинда наложила је Одсеку Службе у Ади да подносиоца представке писмено обавести о разлозима нерешавања по његовом захтеву за промену носиоца права на непокретности у законском року.

Одсек Службе за катастар непокретности у Ади почетком августа 2013. године донео је решење о упису права својине на непокретности и о томе обавестио Покрајинског омбудсмана. Поступак је обустављен јер је орган управе током поступка отклонио неправилности на које је Покрајински омбудсман указао.


Подносилац представке је навео да му бивши послодавац није уплатио доприносе за период 16.06.2008. - 07.05.2013, а имао је сазнања да су код послодавца покренути поступци контроле од стране Пореске управе.

У изјашњењу Филијале Пореске управе у Бачкој Паланци утврђено је да су канцеларијске контроле, чији предмет је био утврђивање и наплата доприноса за период између 2008. и 2013. године, вршене у четири наврата, те да су доприноси за подносиоца представке уплаћени у целости за период од 2008. до половине 2012. године, а да је принудна наплата преосталог дуга (за период од септембра 2012. до маја 2013. године) у току. Подносиоцу представке предложено је да се обрати надлежној Филијали Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Бачкој Паланци (у даљем тексту: Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци) ради провере обрачуна измирених доприноса.

Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци подносиоца представке је обавестила да је потребно да његов послодавац поднесе М-4 обрасце по завршеном поступку принудне наплате како би стаж осигурања могао бити уписан. Покрајински омбудсман затражио је информације од Филијале ПФ ПИО у Бачкој Паланци о томе које су мере предузете против послодавца због неблаговременог подношења М-4 образаца и ради прикупљања података који су неопходни за евидентирање стажа осигурања подносиоца представке.

Филијала ПФ ПИО у Бачкој Паланци обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да је против послодавца поднета прекршајна пријава због неподношења М-4 обрасца за 2011. годину, а да му је по обраћању Покрајинског омбудсмана упућена опомена за предају М-4 образаца за 2012. годину, те да су од Филијале Пореске управе у Бачкој Паланци затражене информације и докази о наплати доприноса. У следећем изјашњењу Филијала РФ ПИО обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе да су недостајући М-4 обрасци прибављени и да су подаци у матичној евиденцији ПФ ПИО ажурирани за период за који су доприноси наплаћени.

Опширније...


Подноситељки представке по окончању радног спора бивши послодавац АД „Жељезничар“ у априлу 2013. годинеисплатиоје досуђени износ неисплаћених зарада,али није измирио и обавезе по основу доприносаза обавезно социјално осигурање. Подноситељка представке до ове информације је дошла након што се обратила Филијали Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Суботици, захтевом за достављање података о томе да ли су за пресудом утвђени период од 2011. до 2013. године у целости обрачунати и уплаћени доприноси, односно да ли су испуњене претпоставке за поновно утврђивање висине старосне пензије, која би у светлу уплаћених доприноса била виша.

Филијала Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Суботици, обавестила је Покрајинског омбудсмана о томе дасу доприноси већим делом измирени, али да послодавац није доставио доказе о евентуалним накнадним уплатама доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период који недостаје.

Како је за утврђивање и наплату допирноса надлежна Пореска управа, затражено је изјашњење од ФилијалеПореске управеу Суботици. Филијала јеобавестила Покрајинског омбудсмана о томе да је по извршеној теренској контроли код послодавца донето решење којим су утврђене обавезе по основу накнадно исплаћене зарадете је послодавац у октобру 2013. године и извршио уплату пореза и доприноса утврђених поменутим решењем. Филијали Суботица Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање поднет је одговарајући образац са подацима о плаћеним доприносима, а подноситељки представке утврђен је нови износ пензије почев од децембра 2013. године. 

Опширније...