vest

|13. decembar 2022.

Покрајински омбудсман учествовао у трећем дијалогу о правима детета "Србија по мери детета"

Srbija po meri deteta

Покрајински заштитник грађана  - омбудсман учествовао је јуче у Београду у трећем по реду дијалогу о правима детета „Србија по мери детета“ који је, с циљем обележавања Светског дана детета, организовао Центар за права детета, у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва да адекватно доприносе испуњавању обавеза Србије у области права детета“, који је финансијски подржала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Република Србија, као држава чланица Конвенције УН о правима детета, дужна је да предузима све одговарајуће законодавне, административне и остале мере за остваривање права признатих у Конвенцији. Трећи дијалог организован је с мотивом да се потврди посвећеност свих одговорних чинилаца у Србији у остваривању права детета, односно да се укаже да улога у остваривању права детета не припада само носиоцима јавних овлашћења, већ укључује и све појединце и групе који раде са децом и за децу и наравно, саму децу.

И поред настојања да се правним актима унапреде положај и права детета у Републици Србији уочено је да у пракси изостаје свеобухватни приступ заштити права детета, интерсекторска сарадња и пуно преузимање одговорности за заштиту права детета у оквиру појединих друштвених области, а што је претпоставка за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом.

Дијалог је окупио представнике/це надлежних институција, организација цивилног друштва и међународних организација. То је била прилика да се сумира шта је до сада у Републици Србији урађено како би се обезбедила континуирана подршка и унапређење постојећих услова, односно прилика да се преиспита функционисање општих мера за спровођење Конвенције.

У оквиру првог панела, и овог пута истакнута је потреба за доношењем системског закона о правима детета, разматрано је питање успостављања независног тела за заштиту права детета, као и важност израде националне стратегије за права детета. Истовремено је указано и на неопходност континуираног праћења остваривања права детета, сарадње са организацијама цивилног друштва, континуираних обука и ширења информација о правима детета, те сарадње са међународним организацијама у овој области. Други панел био је посвећен приказу и опису свих неопходних корака за обезбеђивање правовремене и адекватне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, у свим срединама у којима она бораве, а с циљем обезбеђивања услова за безбедан и правилан раст и развој сваког детета, поштујући њихов интегритет и достојанство. Посебно је истакнута и чињеница да се управо у областима друштвеног живота које се највише тичу деце, и у којима би им требало пружити посебну заштиту, као што су системи образовања и васпитања, породичноправне, социјалне и здравствене заштите, права детета недовољно поштују.

У том смислу је наглашено да, иако су узроци повреда разнолики и бројни, стиче се утисак да је њихов заједнички именитељ недовољно познавање и разумевање самог концепта права детета, као и релевантних прописа који уређују инструменте и механизме за њихово остваривање и заштиту. 

Заменик Омбудсмана за права детета Милан Дакић упознао је присутне са радом институције и резултатима праћења примене Конвенције о правима детета у свом поступању, посебно се осврнувши на едукације, саветовања и кампање које Омбудсман спроводи у погледу образовања о правима детета. Заменик је нагласио и то, будући да је улагање и финансијско издвајање за децу неопходно како би највећи број уочених проблема могао да се решава, да је мишљења да би Закон о правима детета требало да садржи обавезу државним органима и институцијама да креирају буџетирање одговорно према деци.