Please select your page

Међународни дан старијих особа – 1. октобар

Дан старијих особаМеђународни дан старијих особа – 1. октобар - Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 14. децембра 1990. године како би утицала на државе да осигурају задовољење  потреба старијих чланова и омогуће им лакше учествовање у друштву у складу са њиховим способностима.

Имајући у виду да је према последњем попису становништва Републике Србије од 2011. године број становника у старосној групи од 65 година до 85 година и више било укупно 1.250.316 људи, што чини 17,39% становништва од укупног броја људи који живе у Србији, јасно је да је реч о популацији која није малобројна. Узимајући у обзир да је сада 2021. година и да наша земља бележи  низак природни прираштај, може се рећи да је свака пета особа у Србији старија од 65 година.

Пандемија  Ковида-19, која је 2020. године оставила несразмеран и озбиљан утицај на старије особе посебно на њихово здравље али и на њихова права и одлучивање других о добробити старијих особа, јасно је истакла да старији људи морају бити приоритет друштва  у напорима да се промени начин и политика бављења старењем и старијим особама у нашем друштву.

Препознајући последице старења становништва, које дубоко сежу у све области друштва Уједињене нације су прогласиле Декаду здравог старења од 2021. – 2030. године. Здраво старење не обухваћа само право старијих на здравље, већ обухвата низ права старијих особа која су инкорпорирана у старење као процес промене у различитим функцијама и видовима (биолошко, психолошко и социјално старење).

Покрајински заштитник грађана – омбудсман посебну пажњу посвећује старијим особама и препознаје потребе ове посебно рањиве категорије становништва у области заштите и унапређења њихових људских права. У том правцу ове године Покрајински заштитник грађана – омбудсман организује округли сто „Право на старост – насиље над старима“, сматрајући да се о теми насиља над старима недовољно говори и не предузимају одговарајуће мере у циљу побољшања њиховог положаја.

Према подацима до којих је у својим истраживањима дошао Покрајински заштитник грађана – омбудсман крива насиља над старијим особама од 2018. па до данас се знатно повећала. Једна од добијених анализа указује да је најприсутније психичко насиље над старијим особама док је према анализи праћења извештавања електронских медија утврђено да су медији највише извештавали о физичком насиљу. Жртве насиља су жене  и то у много већем проценту него што су то мушкарци старије животне доби.

Када говоримо о извршиоцима насиља над старијим особама утврђено је да је најчешће извршилац особа мушког пола просечне старосне доби од 40 – 50 година. Надаље, може се закључити да се насиље над старијим особама најчешће дешава у породичном окружењу и то од сродника (најчешће деца или брачни партер).

Сматрамо да је сарадња и добра координисаност свих институција веома важна  јер се на тај начин на насиље над старијим особама може адекватно, правовремено и стручно реаговати. Циљ округлог стола је подизање свести институција о постојању насиља над старијим особама, оснаживање међусобне сарадње и координације институција у решавању и препознавању ситуација насиља над старијим особама. Такође је важно да се из искуства институција које поступају у случајевима насиља, препознају субјекти и лица који су прва карика у откривању и пријављивању насиља над старијим особама. У том смислу потребно је да се створе и развију механизми и протоколи који би подигли капацитете старијих особа како би препознали и пријавили насиље које се врши над њима.

Учешће на округлом столу пријавили су стручњаци из области права старијих особа, представници Министарства унутрашњих послова, Полицијских управа са територије АПВ, представници Центара за социјални рад, Вишег јавног тужилаштава у Новом Саду, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Црвеног крста – представници локалних огранака са територије АПВ, Домова за старе и пензионере.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман у наредном периоду планира активности које су усмерене на подизању капацитета старијих особа у препознавању и пријављивању насиља.

 Са округлог стола „Право на старост – насиље над старима“ :

Онлајн састанак

Онлајн састанак

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак