Please select your page

Pokrajinski ombudsman povodom Međunarodnog dana porodice poručuje:

Dan porodice

I u „novoj stvarnosti“ porodica je osnov dobrobiti i blagostanja pojedinca

Porodica već duži niz godina prolazi kroz transformacije koje prate promene u društvu u celini. Tehničko-tehnološki razvoj, klimatske promene, migracije i urbanizacija neki su od najznačajnijih pokretača i uticaja savremenih društvenih promena na globalnom nivou.U uslovima pandemije Kovid-19 i „nove stvarnosti“ ove promene postale su još vidljivije. Ovo se posebno odrazilo na intenzivniju upotrebu digitalne tehnologije i tehnoloških inovacija, zahvaljujući kojima smo, u velikoj meri, uspeli da očuvamo socijalne kontakte, da razvijemo fleksibilnije načine rada na poslu i od kuće, da omogućimo deci kontinuitet u obrazovanju, kao i da učimo kako da efikasno koristimo i biramo tehnologiju za svoju decu. Uz to, postalo je jasno da su potrebna ulaganja u smislu kreiranja programa, strategija, aktivnosti i mera kojima će biti obuhvaćene socio-ekonomski ugrožene porodice, kao i porodice sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kako bi svakom detetu bila omogućena upotreba informaciono komunikacionih tehnologija i obezbeđeno adekvatno i kontinuirano obrazovanje i podrška njegovom celokupnom razvoju. Budući da su informaciono komunikacione tehnologije realnost i potreba današnjice, neophodno je ugraditi programe obuke o digitalnoj pismenosti za roditelje, decu, ali i nastavnike i profesionalce koji rade sa decom i porodicama u akte i aktivnosti na svim nivoima donošenja odluka u državi.

 Kako bismo smanjili negativan uticaj digitalnih tehnologija na razvoj dece i odnose u porodici, ono što možemo već danas je da odložimo ili smanjimo upotrebu telefona, kucanje poruka, proveru i odgovaranje na imejl poštu tokom vremena koje provodimo sa porodicom. Digitalna komunikacija može biti i korisna i zabavna, a za decu posebno može biti podsticajna onda kada im pomognemo da digitalne sadržaje povežu sa njihovim životom i stvarnošću. Ipak, digitalne tehnologije i vreme provedeno na društvenim mrežama ne mogu biti zamena za razgovor i bliskost koja se ostvaruje licem u lice između partnera, dece, roditelja i dece, za vreme koje provodimo u čitanju slikovnica i knjiga sa decom, igranju sa njima, za mogućnosti koje nam „živ kontakt“ daje za međusobno povezivanje, za učenje o sebi, drugima, o ličnim i društvenim granicama i odgovornostima koje imamo u porodici i široj društvenoj zajednici. Zbog toga je ne samo odgovornost roditelja, već i državnih institucija i lokalne zajednice, da stvaraju uslove, podršku i da stimulišu kvalitetne odnose u porodici i osnažuju porodice na upotrebu digitalnih tehnologija na način koji im donosi dobrobit. Svetski dan porodice obeležava se od 1993. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 15. maj Svetskim danom porodice sa ciljem da podigne svest o problemima i pitanjima porodice i kako bi pomogla da ova pitanja zauzmu značajnije mesto u aktivnostima država članica. Ove godine, obeležavanje Svetskog dana porodice usredsređeno je na uticaj novih tehnologija na dobrobit porodice.

 

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak