Please select your page

DESETOGODIŠNjICA ISTANBULSKE KONVENCIJE

Istanbulska konvencijaSavet Evrope ove godine obeležava 10 godina od potpisivanja Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatije kao Istanbulska konvencija. Istanbulska konvencija potpisana je  u Istanbulu 11. maja 2011. godine i predstavlja prvi sveobuhvatan obavezujući sporazum koji  uspostavlja obavezu država potpisnica da se sistematski obračunaju sa rodno zasnovanim nasiljem.

Istanbulska konvencija je ključni međunarodno-pravni instrument koji je uspostavio najznačajnije standarde u borbi protiv nasilja prema ženama i to kako u  zakonodavnoj oblasti tako i u oblasti prevencije, obuhvatnih mera pravne i institucionalne zaštite i podrške žrtvama, kao i efikasnog procesuiranja i kažnjavanja počinilaca, uključujući programe tretmana za njih. Za razliku od mnogih drugih međunarodnih konvencija koje sadrže uopštene pravne norme, Istanbulska konvencija sadrži vrlo specifična i detaljna uputstva i smernice državama za borbu protiv nasilja nad ženama, odnosno za kreiranje zakonodavno-strateškog okvira i efikasnu implementaciju na nacionalnom nivou.

Potvrđujući svoju odlučnost u borbi protiv nasilja prema ženama, Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, koja je, stupanjem na snagu 1. avgusta 2014. godine, postala sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije. Od tada je naša država donela zakonodavne akte, nacionalne akcione planove i strategije koje se bave raznim oblicima nasilja nad ženama i nasilja u porodici koji su obuhvaćeni ovom konvencijom.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podržava napore koje je država preduzela i i dalje preduzima na primeni Istanbulske konvencije, smatrajući da je neophodno nastaviti sa radom na prevenciji i suzbijanju rodnih stereotipa, podizanju svesti o svim oblicima nasilja koji su obuhvaćeni ovom konvencijom, ali  i obezbediti edukaciju mladih naraštaja na svim nivoima obrazovanja  u cilju promovisanja ravnopravnosti muškaraca i žena, pozitivnih rodnih odnosa, nenasilnog ponašanja, međusobnog uvažavanja i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak