Please select your page

Povodom 15. jula – Međunarodnog dana veština mladih

Međnarodni dan veština mladihMeđu najvažnije probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi, prema podacima brojnih istraživanja u svetu i kod nas, ubrajaju se nezaposlenost i obrazovanje neprilagođeno potrebama tržišta rada i razvoju veština koje doprinose povećanju zapošljivosti mladih. Međunarodna organizacija rada upozorava da je od 2017. godine u porastu broj mladih koji nisu obuhvaćeni zapošljavanjem, obrazovanjem i obukama, među kojima tri četvrtine čine mlade žene, dok je rizik za nezaposlenost kod mladih pre pojave pandemije virusa korona bio tri puta veći nego za odrasle.

Globalni trend u napredovanju tehologije predstavlja veliki izazov za kreiranje kvalitetnih radnih mesta za mlade, budući da u velikoj meri utiče na kreiranje potreba tržišta rada, a da se sve više poslova automatizuje i da brzina promena u ovoj oblasti nameće potrebu za velikim kontinuiranim prilagođavanjem obrazovnog sistema i politike zapošljavanja. Uz sve izazove koji stoje na putu obrazovanju i zapošljavanju mladih, u periodu pandemije virusa korona, širom sveta zatvarane su škole, a obuka na daljinu postala je dominantan način obrazovanja i obučavanja. Ne samo da je to veliki izazov za dalji razvoj veština, posebno onih koje zahtevaju praktičnu primenu i iskustvo, već je i izazov za razvoj društvenih odnosa mladih i njihovih socijalnih kompetencija.

U okolnostima koje karakteriše velika neizvesnost i brojni izazovi sa različitih strana, rezilijentnost, kao sposobnost i veština da se adekvatno suočimo i prevladamo teškoće i stresne situacije, možda je i ključna kada je reč o ulaganju i razvoju veština mladih. Ovo podrazumeva osnaživanje unutrašnjih kapaciteta mladih za prilagođavanje narastajućim izazovima u budućnosti, njihovog mentalnog zdravlja, fleksibilnosti, samopoštovanja, lične i društvene odgovornosti, ali zahteva i najširu saradnju svih državnih i privrednih aktera u davanju prioriteta kontinuiranom razvoju veština, otvaranju novih radnih mesta, boljih i ravnopravnih uslova rada, mogućnosti samozapošljavanja, poštovanju radnih prava. U tom smislu, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podržava dualno obrazovanje kao model obrazovanja koji osposobljava mlade praktičnim veštinama i olakšava tranziciju od škole do posla. Istovremeno, Pokrajinski ombudsman poziva mlade ljude da se aktivnije uključe u društvene procese, te da u volonterskom radu, solidarnim i humanitarnim aktivnostima u zajednici pronađu motivaciju da daju svoj glas i doprinos unapređenju društva, dok istovremeno razvijaju lične kapacitete i stiču različite veštine i kompetencije potrebne za učešće na tržištu rada.

Svetski dan veština mladih proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2014. godine, da bi ukazala na važnost i značaj osposobljavanja mladih ljudi veštinama za zapošljavanje, pristojan rad i preduzetništvo.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak