Please select your page

Уједињује нас жеља за животом у здрављу

Фото

Ништа нас више, као припаднике човечанства, не уједињује као жеља за животом у здрављу. Када се јави потреба за оздрављењем, ништа друго више није важно, ни боја коже, ни пол, ни национална припадност, ни друштвено порекло, ни имовно стање, ни политичко или друго уверење.

Из овог разлога и све носиоце друштвених промена треба да води највиши заједнички интерес свих ка непрестаном подизању стандарда који омогућава физичко, ментално и социјално благостање. Управо зато Покрајински заштитник грађана ће у 2018.години нарочито пратити ефекте афирмативних мера са чијом применом су одговорни органи и установе Аутономне покрајине Војводине започели кроз финансијско улагање у здравствени систем и организовање здравствених служби са циљем изналажења ефикасних и целисходних начина остварења права на здравствену заштиту.

Од обележавања првог Светског дана здравља - 7. априла, и поред развоја система здравствене заштите и достигнућа савремене медицине, тема под којом је те давне 1950. године овај значајан датум обележен – Упознајте свој здравствени систем (Know your Health Services), чини се једнако актуелна и данас. И 68 година касније, омбудсман препознаје неинформисаност, непознавање права и обавеза, као корен проблема у овој области. Ова мањкавост постоји код корисника здравствене заштите, али и на страни здравствене службе.

Пацијент има право на доступну, благовремену и квалитетну здравствену заштиту, у складу са својим здравственим стањем и утврђеним стручним стандардима, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите. Ово укључује право на заказивање прегледа, дијагностичких процедура, као и других медицинских мера и поступака у најкраћем могућем року.

Мада су поменути рокови конкретизовани, те институти и механизми остваривања права, као и супсидијарни методи које је доносилац прописа сјајно осмислио као екстензивни и корективни елемент остварења здравствене заштите, и даље у служби реалистичког оквира „у границама материјалних могућности система здравствене заштите“, детаљно су прописани и разрађени, па ипак доступност здравствене заштите данас није на задовољавајућем нивоу.

Резултате истраживања о овом аспекту остваривања права на здравствену заштиту, Покрајински заштитник грађана недавно је објавио, те користи прилику да Светски дан здравља обележи тако што ће поново позвати све учеснике у здравственој заштити – здравствену службу, организацију за здравствено осигурање, органе, установе и организације Републике Србије, АП Војводине и јединица локалне самоуправе, али и остале актере друштвене бриге за јавно здравље, као што су средства јавног информисања, удружења грађана, стручна јавност и појединци, да се упознају са садржином извештаја како би своја знања, вештине и активности адекватно усмерили на постизање ефикасније примене законом утврђеног права на информисање пацијента о здравственој служби и начину како да је користи, те на заштиту и унапређење поштовања начела јавности које се остварује правом осигураних лица на све врсте информација у вези са правима из обавезног здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак