Please select your page

Porodilje – preduzetnice u zdravstvu mogu da bez odjavljivanja privatne ordinacije koriste odsustvo uz naknadu zarade

Preduzetnice koje su osnivačice privatnih zdravstvenih ordinacija i imaju zaposlene, u slučaju odlaska na porodiljsko odsustvo ne mogu, kao druge preduzetnice da privremeno prenesu ovlašćenje na poslovođu, kako bi ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva, bez zatvaranja preduzetničke radnje, jer je Ministarstvo zdravlja mišljenja da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne omogućava da se osnivačka prava i odgovornost za rad privatne prakse ovlašćenjem prenese na druga lica.

Ministarstvo rada i socijalne politike je radi prevazilaženja ovog problema, omogućilo da porodilje-preduzetnice prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, uz ostalu dokumentaciju, treba da prilože i izjavu overenu kod nadležnog organa (opštinska uprava, sud) da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost. Na taj način preduzetnica-porodilja nije prinuđena da privremeno odjavi rad ordinacije čiji je osnivač i ima zaposlene, a može nesmetano da ostvari pravo na odsustvo sa rada i naknadu zarade za vreme tog odsustva.

Ministarstvo rada i socijalne politike o ovome je obavestilo Pokrajinskog ombudsmana kada je zbog obraćanja porodilja-preduzetnica u zdravstvu letos ukazao na problem, odnosno na nemogućnost da osnivačice privatnih zdravstvenih ordinacija imenuju poslovođu dok koriste porodiljsko, odnosno odsustvo sa rada radi nege deteta. Ministarstvo je tom prilikom podsetilo da je propisima koje primenjuje utvrđeno da, u cilju ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i sledstveno tome prava na naknadu zarade, porodilja-preduzetnica koja ima i druge zaposlene mora privremeno da odjavi radnju, odnosno prenese ovlašćenje na poslovođu. Pošto odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti prenošenje ovlašćenja na poslovođu za ove preduzetnice nije moguće, Ministarstvo rada i socijalne politike zauzelo je stav prema kojem to ne treba da predstavlja smetnju za ostvarivanje prava na odsustvo i naknadu zarade za vreme tog odsustva I da se problem može prevazići na gore opisani način..

Pokrajinski ombudsman je istovremeno o ovom problem obavestio i Vladu Republike Srbije, kao i Ministarstvo zdravlja, ukazavši na to da se ovakvim tumačenjem zakonskih odredbi dovode u nepovoljan položaj porodilje-preduzetnice koje osnuju  privatnu praksu u oblasti zdravstvene zaštite.  Na taj način čini se diskriminacija prema ženama na osnovu pola i porodičnog statusa, zbog toga što se, posebno u odnosu na muškarce, onemogućuje da njihove ordinacije nastave  obavljanje delatnosti tokom bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta, čime se otežava i njihov preduzetnički položaj. Pokrajinski ombudsman je ukazao nadležnim ministarstvima i Vladi na to da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne zabranjuje imenovanje poslovođe u navedenim slučajevima, odnosno predviđa da osnivač privatne prakse samostalno obavlja delatnost kao preduzetnik čiji pravni položaj detaljno reguliše Zakon o privrednim društvima. Istim zakonom je predviđeno da preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti  poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu. Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika, što znači da on nije zakonski zastupnik preduzetnika kao fizičkog lica, odnosno njegova ovlašćenja su u domenu specijalne poslovne sposobnosti preduzetnika.

Pokrajinski ombudsman je tom prilikom ukazao na potrebu da se sve relevantne institucije uključe u rešavanje ovog problema, kako propisi ne bi bili tumačeni na štetu mladih žena – preduzetnica.

Pošto se porodilje-preduzetnice u oblasti zdravstvene zaštite ponovo javljaju zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na naknadu zarade tokom porodiljskog, odnosno odsustva radi nege deteta, jer privremeno ne mogu da prenesu ovlašćenja na poslovođu, Pokrajinski ombudsman će o mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike obavestiti nadležne uprave u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak