Please select your page

Породиље – предузетнице у здравству могу да без одјављивања приватне ординације користе одсуство уз накнаду зараде

Предузетнице које су оснивачице приватних здравствених ординација и имају запослене, у случају одласка на породиљско одсуство не могу, као друге предузетнице да привремено пренесу овлашћење на пословођу, како би оствариле право на накнаду зараде за време одсуства, без затварања предузетничке радње, јер је Министарство здравља мишљења да Закон о здравственој заштити не омогућава да се оснивачка права и одговорност за рад приватне праксе овлашћењем пренесе на друга лица.

Министарство рада и социјалне политике је ради превазилажења овог проблема, омогућило да породиље-предузетнице приликом подношења захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, уз осталу документацију, треба да приложе и изјаву оверену код надлежног органа (општинска управа, суд) да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност. На тај начин предузетница-породиља није принуђена да привремено одјави рад ординације чији је оснивач и има запослене, а може несметано да оствари право на одсуство са рада и накнаду зараде за време тог одсуства.

Министарство рада и социјалне политике о овоме је обавестило Покрајинског омбудсмана када је због обраћања породиља-предузетница у здравству летос указао на проблем, односно на немогућност да оснивачице приватних здравствених ординација именују пословођу док користе породиљско, односно одсуство са рада ради неге детета. Министарство је том приликом подсетило да је прописима које примењује утврђено да, у циљу остваривања права на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и следствено томе права на накнаду зараде, породиља-предузетница која има и друге запослене мора привремено да одјави радњу, односно пренесе овлашћење на пословођу. Пошто одредбама Закона о здравственој заштити преношење овлашћења на пословођу за ове предузетнице није могуће, Министарство рада и социјалне политике заузело је став према којем то не треба да представља сметњу за остваривање права на одсуство и накнаду зараде за време тог одсуства И да се проблем може превазићи на горе описани начин..

Покрајински омбудсман је истовремено о овом проблем обавестио и Владу Републике Србије, као и Министарство здравља, указавши на то да се оваквим тумачењем законских одредби доводе у неповољан положај породиље-предузетнице које оснују  приватну праксу у области здравствене заштите.  На тај начин чини се дискриминација према женама на основу пола и породичног статуса, због тога што се, посебно у односу на мушкарце, онемогућује да њихове ординације наставе  обављање делатности током боловања, породиљског и одсуства са рада ради неге детета, чиме се отежава и њихов предузетнички положај. Покрајински омбудсман је указао надлежним министарствима и Влади на то да Закон о здравственој заштити не забрањује именовање пословође у наведеним случајевима, односно предвиђа да оснивач приватне праксе самостално обавља делатност као предузетник чији правни положај детаљно регулише Закон о привредним друштвима. Истим законом је предвиђено да предузетник може писаним овлашћењем поверити  пословођење пословно способном физичком лицу. Пословођа има својство законског заступника, што значи да он није законски заступник предузетника као физичког лица, односно његова овлашћења су у домену специјалне пословне способности предузетника.

Покрајински омбудсман је том приликом указао на потребу да се све релевантне институције укључе у решавање овог проблема, како прописи не би били тумачени на штету младих жена – предузетница.

Пошто се породиље-предузетнице у области здравствене заштите поново јављају због немогућности остваривања права на накнаду зараде током породиљског, односно одсуства ради неге детета, јер привремено не могу да пренесу овлашћења на пословођу, Покрајински омбудсман ће о мишљењу Министарства рада и социјалне политике обавестити надлежне управе у градовима и општинама на територији АП Војводине.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак